O B A V I J E S T I - OPĆENITO - Odluke

ODLUKE I PROGRAMI SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA /U linku O Općini)

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

      OPĆINA DRAGANIĆ

      OPĆINSKO VIJEĆE

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                         

 

KLASA:        363-03/11-01/21

UR. BROJ:   2133/08-05-11/1

       

Draganić,        23. studeni 2011. g.     

             Na temelju članka 27. Statuta  Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 21/2009), Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj  23. studenoga 2011. g. donijelo

O D L U K U

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE

 U 2012. g.

I

          Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade za stambene i poslovne prostore koja su planirana Proračunom Općine Draganić za 2012. g. u sveukupnom iznosu od 798.000,00 kn, a sastoje se od planiranih prihoda komunalne naknade za stambene prostore u iznosu od 345.000,00 kn, te planiranih prihoda komunalne naknade za poslovne prostore u iznosu od 453.000,00 kn.

II

          Sredstva iz točke I ove Odluke, planiraju se rasporediti u 2012. g. za slijedeće namjene:

·        financiranje dijela Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2012. g.

     ................................................................................cca  353.000,00 kn

·        održavanje javnih površina na groblju ................................................................................cca   40.000,00 kn

·        električna energija za javnu rasvjetu .................................................................................cca 370.000,00 kn

·         financiranje dijela troškova održavanja javne rasvjete

.... .................................................................................cca   30.000,00 kn

·        troškovi prisilne naplate komunalne naknade (troškovi sudskih pristojbi i predujmova u ovršnim postupcima) ..................................................................................cca    5.000,00 kn

III

          Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije.                                               

                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 OPĆINE DRAGANIĆ

 

                                                                                         Ivan Bujan

                                            .................................................................................................

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

       OPĆINA DRAGANIĆ

       OPĆINSKO VIJEĆE

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                         

KLASA:       320-01/11-01/7

UR. BROJ:  2133/08-05-11/1     

Draganić,       23. studeni 2011. g.

             Na temelju članka 27. Statuta  Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 21/2009), Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj 23. studenoga 2011. g. donijelo

O D L U K U

O

SUFINANCIRANJU UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA U 2012. 

I

          Ovom se Odlukom utvrđuje visina i način sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja goveda na području Općine Draganić u 2012. g.

II

          Općina Draganić će tijekom 2012. g. sufinancirati umjetno osjemenjivanje goveda na svojem području iznosom  od 140,00 kn po jednom umjetnom osjemenjivanju.

          Sufinanciranje iz stavka 1. ove točke provoditi će se na način da ovlaštene veterinarske ustanove koje vrše umjetno osjemenjivanje goveda na području Općine Draganić, prilikom naplate svoje usluge umjetnog osjemenjivanja, istu naplate vlasnicima goveda u iznosu umanjenom za 140,00 kn od pune cijene osjemenjivanja te za taj umanjeni iznos ispostave fakturu na teret Proračuna Općine Draganić.

          Vlasnicima goveda koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Draganić a koje se odnose na neplaćenu komunalnu naknadu za stambene i poslovne prostore za razdoblje do 30. lipnja 2011. g., će se privremeno, odnosno do podmirenja navedenih dugovanja obustaviti daljnje sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda, o čemu će Općina Draganić obavijestiti ovlaštene veterinarske ustanove koje pružaju uslugu umjetnog osjemenjivanja na njezinom području.

III

          Sredstva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda u 2012. g. planirana su Proračunom Općine Draganić, u skupini 35 - subvencije, na osnovnom, računu 35231  - subvencije poljoprivrednicima, pozicija 78.

IV

          Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije, a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2012. g.                                                                   

                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                                                  OPĆINE DRAGANIĆ

 

                                                                                          Ivan Bujan

                                 ......................................................................................................

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

      OPĆINA DRAGANIĆ

       OPĆINSKO VIJEĆE

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                         

KLASA:       500-01/11-01/5

UR. BROJ:  2133/08-05-11/6

Draganić,     23. studeni 2011. g.

             Na temelju članka 27. Statuta  Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 21/2009, Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj 23. studenoga 2011. g. donijelo

O D L U K U

O ODOBRENJU POMOĆI RODITELJIMA ZA SVAKO NOVOROĐENO DIJETE

U 2012. g.

I

          Ovom se Odlukom odobravaju financijska sredstva namijenjena za isplatu pomoći roditeljima za svako novorođeno dijete na području Općine Draganić u 2012. g.

II

          Pravo na financijsku pomoć utvrđenu u točci I ove Odluke, u iznosu od 1.500,00 kn po svakom novorođenom djetetu, imaju:

·        roditelji u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici ukoliko oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Draganić

·        samohrane majke  s prebivalištem na području Općine Draganić

III

          U svrhu ostvarivanja prava na pomoć koja je predmet ove Odluke, korisnici pomoći predhodno su dužni priložiti preslike svojih osobnih iskaznica, kao i rodni list djeteta za koje ostvaruju pravo na predmetnu pomoć.

IV

          Sredstva namijenjena za isplatu pomoći koja je predmet ove Odluke, planirana su Proračunom Općine Draganić u 2012. g., na osnovnom računu 37113 - naknade za djecu i obitelj, pozicija 80.

V

          Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije, a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2012. g.

 

                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                             OPĆINE DRAGANIĆ                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                    Ivan Bujan

                .......................................................................................................

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

      OPĆINA DRAGANIĆ

       OPĆINSKO VIJEĆE

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                         

KLASA:       500-01/11-01/5 

UR. BROJ:  2133/08-05-11/1

Draganić,      23.  Studeni 2011. g.

          Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 57/2011  i članka 27. Statuta Općine Draganić (GKŽ  21/2009), Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj 23. studenoga 2011. g. donijelo

SOCIJALNI PROGRAM

Općine Draganić za 2012. g.

Članak 1.

          Ovim su Socijalnim progamom Općine Draganić za 2012. g.,  određeni su oblici socijalne pomoći na području Općine Draganić u 2012. g., kao i osnovni kriteriji za njezino ostvarivanje.

          Sredstva namijenjena za ostvarivanje socijalne pomoći u okviru ovog Socijalnog programa Općine Draganić za 2012. g., planirana su Proračunom Općine Draganić  u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, na poziciji 81 – Pomoć obiteljima i kućanstvima.

Članak 2.

          Osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na pojedine oblike socijalne pomoći utvrđene ovim Socijalnim programom u 2012. g. su:

·        državljanstvo Republike Hrvatske, sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Draganić

·        ukupna primanja domaćinstva koja po članu ne prelaze 600,00 kn mjesečno

·        staračka, prvenstveno samačka domaćinstva bez članova uže obitelji koji bi skrbili o istima

          U ukupna primanja domaćinstva iz stavka 1. alineja 2. ovog članka, ubrajaju se:

·        plaće

·        tuzemne i inozemne mirovine

·        naknade sa Zavoda za zapošljavanje za vrijeme nezaposlenosti

·        osobne invalidnine

·        naknade za tjelesno oštećenje

·        dječji doplatci

·        doplatci za tuđu pomoć i njegu

·        novčana pomoć za uzdržavanje koju domaćinstvo ostvaruje putem Centra za socijalnu skrb u Karlovcu.

Članak 3.

          Pravo na ostvarivanje socijalne pomoći u okviru ovog Socijalnog programa, nemaju osobe niti domaćinstva u kojima netko od članova, pored kuće u kojoj stanuje, ima u vlasništvu još jednu kuću, stan ili kuću za odmor, bez obzira na lokaciju na kojoj se predmetna nekretnina nalazi.

Članak 4.

          Oblici socijalne pomoći na području Općine Draganić u 2012. g. su:

·        jednokratna novčana pomoć u iznosu od 850,00 kn

·        podmirenje pogrebnih troškova

Članak 5.

          Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 850,00 kn dodjeljuje se korisnicima u pravilu pod kraj tekuće godine, odnosno prigodom Božićnih ili Novogodišnjih blagdana, ili tijekom godine, temeljem posebno podnesenog zahtjeva od strane korisnika ili na prijedlog Mjesnog odbora na području kojeg korisnik ima prijavljeno prebivalište.

Članak 6.

          Pravo na podmirenje pogrebnih troškova ostvaruju osobe ili domaćinstva slabijeg imovinskog statusa, a u slučajevima kada nema drugih članova uže niti šire obitelji koji bi umjesto njih snosili predmetne troškove, odnosno ukoliko osoba ili domaćinstvo iste nebi ostvarilo temeljem posebnih propisa o socijalnoj skrbi putem Centra za socijalnu skrb, te ukoliko nebi bili članovi Pogrebne udruge Draganić ili neke druge Pogrebne udruge koja bi navedene troškove umjesto njih podmirila.

Članak 7.

          Zahtjev za ostvarivanje bilo kojeg oblika socijalne pomoći, predviđenog ovim Socijalnim programom, u pravilu Općinskom vijeću Općine Draganić podnose Mjesni odbori, svaki za svoje područje.

          Pored Mjesnih odbora, prijedlog odnosno Zahtjev za ostvarivanje socijalne pomoći Općinskom vijeću ili Općinskom načelniku mogu podnijeti i mještani - korisnici kojima je socijalna pomoć potrebna.

          Nakon što razmotri svaki podneseni zahtjev, Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik će o istom donijeti Zaključak, odnosno odobrenje za isplatu pomoći, a na temelju kojeg će Jedinstveni upravni odjel izvršiti doznaku odobrene pomoći uplatom iste na štedni račun korisnika u svakom pojedinačnom slučaju.

Članak 8.

          Sredstva potrebita za realizaciju Socijalnog programa Općine Draganić u 2012. g., planirana u iznosu od 50.000,00 kn, raspoređuju se kako slijedi:

·        jednokratna novčana pomoć ............................................................................. cca 45.000,00 kn

·        podmirenje pogrebnih troškova .............................................................................cca   5.000,00 kn.

Članak 9.

          Pored oblika socijalne pomoći, utvrđenih u članku 4. ovog Socijalnog programa, Općina Draganić sve nosioce socijalne iskaznice koji imaju prijavljeno prebivalište na njezinom području unatrag najmanje jedne godine, u cjelosti oslobađa obveze plaćanja komunalne naknade za stambene prostore a sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture u visini oslobođenog iznosa,  nadomjestiti će se proračunskim sredstvima od poreznih prihoda.

Članak 10.

          Pored oblika socijalne pomoći utvrđenih ovim Socijalnim programom, Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik, može u svakom pojedinačnom slučaju, a prema podnesenom zahtjevu, odobriti i određene druge vrste i oblike socijalne pomoći, ukoliko za njihovu  realizaciju ima dovoljno sredstava u Proračunu Općine Draganić.

Članak 11.

          Ovaj Socijalni program Općine Draganić za 2012. g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije, a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2012. g.

                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  OPĆINE DRAGANIĆ

 

                                                                                          Ivan Bujan

         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

      OPĆINA DRAGANIĆ

      OPĆINSKO VIJEĆE

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                         

KLASA:       400-01/11-01/16

UR. BROJ:  2133/08-05-11/5     

Draganić,     23. studeni 2011. g.

           Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 110/2007 i 125/2008), i članka 27. Statuta Općine Draganić (G.K.Ž. 21/2009) Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj dana 23. studenoga 2011. g. donijelo 

P L A N    N A B A V E

OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. g.

I.

          Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava roba  te ustupanje obavljanja  radova i pružanja usluga u svim postupcima nabave u 2012. g. u kojima će Općina Draganić biti naručitelj i za koje su sredstva planirana njezinim Proračunom za 2012. g., bez obzira da li se nabava provodi temeljem odredbi važećeg Zakona o javnoj nabavi ili nekih drugih posebnih Zakona.

II

          Općina Draganić tijekom 2012. g. planira nabavu roba te ustupanje radova i usluga, kako slijedi:

 

PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

PLANIRANA SREDSTVA

PLANIRANO NA OSNOVNOM RAČ.

MATERIJAL I ENERGIJA

454.000,00

454.000,00

322

Uredski materijal

41.000,00

41.000,00

3221

uredski materijal

23.000,00

23.000,00

32211

literatura

 7.000,00

 7.000,00

32212

materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

4.000,00

 4.000,00

32214

ostali potrošni materijal

7.000,00

7.000,00

32219

Energija

396.000,00

396.000,00

3223

energija

380.000,00

380.000,00

32231

plin

1.000,00

1.000,00

32233

ostali materijal za proizvodnju energije

15.000,00

15.000,00

32239

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

12.000,00

12.000,00

3224

održavanje građ. objekata

5.000,00

5.000,00

32241

održ. postrojenja i opreme

2.000,00

2.000,00

32242

ostali materijal i dijelovi

5.000,00

5.000,00

32244

Sitni inventar

5.000,00

5.000,00

3225

sitni inventar

5.000,00

5.000,00

32251

RASHODI ZA USLUGE

1.302.500,00

1.302.500,00

323

Usluge telefona, pošte i prijevoza

36.000,00

36.000,00

3231

usluge telefona i telefaksa

25.000,00

25.000,00

32311

usluge interneta

2.000,00

2.000,00

32312

poštarine

8.000,00

8.000,00

32313

ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

1.000,00

1.000,00

32319

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.054.000,00

1.054.000,00

3232

građevinskih objekata

49.000,00

49.000,00

32321

postrojenja i opreme

8.000,00

8.000,00

32322

ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

(komunalna infrastruktura

javne površine, javna rasvjeta

997.000,00

997.000,00

32329

Usluge promidžbe i informiranja

38.000,00

38.000,00

3233

elektronski mediji, tisak i promidžbeni materijali

              13.000,00

13.000,00

32331, 32332, 32334

ostale usluge promidžbe i informiranja

25.000,00

25.000,00

32339

Komunalne usluge

17.000,00

17.000,00

3234

opskrba vodom

7.000,00

7.000,00

32341

iznošenje i odvoz smeća

2.000,00

2.000,00

32342

dimnjačarske usluge

3.000,00

3.000,00

32344

ostale komunalne usluge

5.000,00

5.000,00

32349

Zdravstvene i veterinarske usluge

13.000,00

13.000,00

3236

veterinarske usluge

12.000,00

12.000,00

32362

ostale zdravstvene I veterinarske usluge

1.000,00

1.000,00

32369

Intelektualne i osobne usluge

63.000,00

63.000,00

3237

ugovori o djelu

5.000,00

5.000,00

32372

usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

18.000,00

18.000,00

32373

revizorske usluge

1.000,00

1.000,00

32374

geodetsko – katastarske usluge

15.000,00

15.000,00

32375

usluge vještačenja

1.000,00

1.000,00

32376

Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi I dr.)

20.000,00

 

 

20.000,00

32377

ostale intelektualne usluge

3.000,00

3.000,00

32379

Računalne usluge

29.000,00

29.000,00

3238

usluge ažuriranja računalnih baza

7.000,00

7.000,00

32381

ostale računalne usluge

22.000,00

22.000,00

32389

Ostale usluge

17.500,00

17.500,00

3239

grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja s l.

12.000,00

12.000,00

32391

film i izrada fotografija

500,00

500,00

32392

ostale nespomenute usluge

5.000,00

5.000,00

32399

Reprezentacija

35.000,00

35.000,00

3293

reprezentacija Općine sa obilježavanjem prigodnih datuma

35.000,00

35.000,00

32931

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

20.000,00

20.000,00

343

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

20.000,00

20.000,00

3431

bankarske usluge

10.000,00

10.000,00

34311

usluge platnog prometa

10.000,00

10.000,00

34312

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

110.000,00

110.000,00

411

Zemljište

40.000,00

40.000,00

4111

ostala zemljišta

40.000,00

40.000,00

41119

Ostala prava

70.000,00

70.000,00

4124

Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

70.000,00

70.000,00

41241

Građevinski objekti

670.000,00

670.000,00

421

ostali poslovni građevinski objekti (poslovna zona)

150.000,00

150.000,00

42129

ceste  (nastavak izgradnje pješačkog nogostupa sa odvodnjom uz državnu cestu D1 I nogostup uz ŽC za Lazinu

500.000,00

500.000,00

42131

ostali slični prometni objekti (nadstrešnice)

20.000,00

20.000,00

42139

Postrojenje i oprema

38.000,00

38.000,00

422

Uredska oprema i namještaj

23.000,00

23.000,00

4221

računala i računalna oprema

10.000,00

10.000,00

42211

uredski namještaj

8.000,00

8.000,00

42212

ostala uredska oprema

5.000,00

5.000,00

42219

Oprema za održavanje i zaštitu

10.000,00

10.000,00

4222

oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje

4.000,00

4.000,00

42231

oprema za protupožarnu zaštitu

1.000,00

1.000,00

42233

ostala oprema za održavanje i zaštitu

5.000,00

5.000,00

42239

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

5.000,00

5.000,00

4227

oprema

5.000,00

5.000,00

42273

Nematerijalna proizvedena imovina

42.000,00

42.000,00

426

Ulaganja u računalne programe

12.000,00

12.000,00

4262

kupnja novih računalnih programa

12.000,00

12.000,00

42621

Ostala nematerijalne proizvedena imovina

30.000,00

30.000,00

4264

Izrada projektnih dokumentacija namijenjenih kandidiranju projekata na natječaje

30.000,00

30.000,00

42641

Dodatna ulaganja na građevinskim ovjektima

200.000,00

200.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

200.000,00

200.000,00

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

200.000,00

200.000,00

451

 

          Ukupna planirana vrijednost nabave roba, usluga i ustupanje radova, sukladno ovom Planu nabave za 2012. g. iznosi 2.836.500,00  kn.

III

          Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova navedenih u točci II ovog Plana nabave Općine Draganić za 2012. g. vršiti će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN RH 90/2011), kao i u skladu sa odredbama drugih posebnih zakona kojima je uređena predmetna materija.

                                                                         IV

          Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. g.

                      

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                          

                                                                                                                Općine Draganić

                                                                                                              

                                                                                                                    Ivan Bujan

                ...................................................................................................

 

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

       OPĆINA DRAGANIĆ

       OPĆINSKO VIJEĆE

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                         

KLASA:        602-01/11-01/1

UR. BROJ:   2133/08-05-11/12    

Draganić,       23. studenoga 2011. g.

             Na temelju članka 27. Statuta  Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 21/2009), Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj 23. studenoga 2011. g. donijelo

O D L U K U

 o sufinanciranju javnog prijevoza

učenika srednjih škola

u drugom polugodištu školske 2011./ 2012. g.

Članak 1.

          Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način ostvarivanja prava na sufinanciranje javnog prijevoza za učenike svih razreda srednje škole, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Draganić, u drugom polugodištu školske 2011./2012. godine, odnosno u kalendarskom razdoblju od 01. siječnja pa do 30 lipnja 2012. g.

Članak 2.

          Pravo na ostvarivanje sufinanciranja javnog prijevoza iz članka 1. ove Odluke, u 25 %

-tnom iznosu cijene mjesečne karte,  imaju učenici koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

1. imaju prijavljeno prebivalište (samo u iznimnim slučajevima boravište) na području Općine   

   Draganić

2. redovito pohađaju srednju školu na području Karlovačke ili Zagrebačke Županije

3. za odlazak u školu koriste sredstva javnog prijevoza (javni autobusni ili željeznički prijevoz,

    tramvaj)

Članak 3.

          Vezano za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza učenika, korisnici su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.     dokaz o prijavljenom prebivalištu (osobna iskaznica ili potrvda Policijske uprave ukoliko se radi o boravištu))

     2. potvrdu škole da učenik redovno pohađa srednju školu

     3. presliku mjesečne karte za mjesec za koji se traži sufinanciranje

4. ostalu dokumentaciju za kojom se ukaže potreba

Članak 4.

          Nakon prikupljenih zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel će korisnicima sufinanciranja, isplatiti iznos na koji ostvaruju pravo na temelju ove Odluke, u korist štednog računa jednog od roditelja ili staratelja učenika.

Članak 5.

          Pored sufinanciranja navedenog u članku 4. ove Odluke, koje se odnosi prvenstveno na učenike koji koriste sredstva javnog prijevoza za putovanje u školu izvan područja Karlovačke Županije, za učenike koji putuju u školu na području Karlovačke Županije i za putovanje koriste javni autobusni prijevoz - autobuse Autotransporta d.d. Karlovac, sufinanciranje će se urediti sa navedenim prijevoznikom na način da isti prilikom prodaje mjesečne karte istu naplati od korisnika u umanjenom iznosu za 25 %  koji sufinancira Općina Draganić te taj dio cijene mjesečne karte potražuje od Općine Draganić. 

Članak 6.

          Sredstva za realizaciju odredbi ove Odluke, planirana su Proračunom Općine Draganić za 2012. g. na osnovnom računu 37219 - ostale naknade iz Proračuna u novcu (sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola), pozicija 124.

Članak 7.

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije, a primjenjuje se u razdoblju  od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. g.

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                       OPĆINE DRAGANIĆ

 

                                                                                                                Ivan Bujan

                                        ----------------------------------------------------------------------

           Na temelju članka 27. Statuta Općine Draganić (G.K.Ž. 21/2009) Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24.. redovnoj sjednici, održanoj dana 23. studenoga  2011. g. donijelo slijedeći:

PROGRAM ZADOVOLJENJA POTREBA U VATROGASTVU

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

U 2012. g.

I

          Ovim se Programom utvrđuje visina i namjena sredstava koja su Proračunom Općine Draganić za 2012. g., planirana i namijenjena  financiranju  redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih udruga - DVD-a Draganić i DVD-a Mrzljaki - Goljak, putem Vatrogasne Zajednice Općine Draganić I to kako slijedi:

·        za registraciju vatrogasnih vozila

·        za osiguranje imovine i vatrogasaca

·        za održavanje i popravak vatrogasnih vozila i opreme

·        za osposobljavanje vatrogasaca

·        za kupnju potrebne vatrogasne opreme

·        za ostale namjene prema planovima i programima vatrogasnih udruga a koje su dužne iste uskladiti sa osiguranim sredstvima

II

          Sredstva za redovno financiranje vatrogastva planirana su Proračunom Općine Draganić za 2012. g. u sveukupnom iznosu od 120.000,00 kn, na poziciji 88 - Ostale tekuće donacije - sredstva za vatrogastvo, a isplata istih vršiti će se u skladu sa %-tkom izvršenja poreznih prihoda (podskupina 611 porez i prirez na dohodak) Proračuna Općine Draganić za 2012. g.

          Sredstva namijenjena za kapitalne donacije vatrogastvu, planirana su u iznosu od 10.000,00 kn na poziciji 89 – Kapitalne donacije udrugama građana I političkim strankama – kapitalne donacije vatrogastvu.

III

          Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2012. g.

 

                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                             

                                                                                  Općine Draganić

 

                                                                                       Ivan Bujan

                   .....................................................................................................

           Na temelju članka 27. Statuta Općine Draganić (G.K.Ž. 21/2009) Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj dana 23. studenoga  2011. g. donijelo slijedeći:

PROGRAM ZADOVOLJENJA POTREBA U KULTURI,

SPORTU I OSTALIM DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ U 2012. g.

I

          Ovim se Programom utvrđuju korisnici, te visina i namjena sredstava koja su Proračunom Općine Draganić za 2012. g. namijenjena zadovoljenju potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine.

II

          Programom zadovoljenja potreba u kulturi na području Općine Draganić u 2012. g. prvenstveno je obuhvaćeno:

-     sufinanciranje redovne kulturne djelatnosti, čiji je nositelj udruga u kulturi KUD "Sveti Juraj " Draganić

     .......................................................................40.000,00 kn na Poziciji 84

-     sufinanciranje programske djelatnosti, čiji je nositelj udruga u kulturi KUD "Sveti Juraj " Draganić

     .......................................................................20.000,00 kn na Poziciji 136.   

III

          Programom zadovoljenja potreba u sportu na području Općine Draganić u 2012. g., obuhvaćeno je:

-     sufinanciranje redovne sportske djelatnosti čiji je nositelj Nogometni Klub                                                  

      Draganić,

      .........................................................................45.000,00 kn na poziciji 86

-     sufinanciranje redovne djelatnosti Šahovskog kluba Draganić

 ........................................................................... 5.000,00 kn na poziciji 126.

IV

          Ovim je Programom obuhvaćeno i zadovoljenje potreba u ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Draganić u 2012. g. i to kako slijedi:

-      redovno kvartalno sufinanciranje političkih stranaka sukladno Odluci o  

       financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista, razmjerno broju vijećnika  

       koji pojedina politička  stranka i  nezavisna lista imaju u Općinskom vijeću

..................................................................................23.000,00 na poziciji 125.

-     sufinanciranje  programa i potreba prema posebnim zahtjevima svih ostalih

      udruga za sufinanciranje čije redovne djelatnosti nisu posebno planirana  

      sredstva Proračunom Općine Draganić za 2012. g. a tijekom godine se

      ukaže potreba za sredstvima (UDVDR-a - Ogranak Draganić, Udruga

      Slijepih Karlovačke županije I Grada Karlovca, Udruga umirovljenika, ŠRD    

      Draganić, Udruga Zraka i sl.)

.............................................................................70.000,00 kn na poziciji 129.

-         ostale tekuće donacije pojedinim ustanovama za pojedinačne programe ili

     društveno djelovanje na području Općine Draganić (OŠ Draganići za

     sufinanciranje eko škole,  kao i škole u prirodi za učenike 4. razreda OŠ,

     kupnju poklona za školsku I pretškolsku djecu uoči Božića I sl.)

      .........................................................................35.000,00 kn na poziciji 128

-     financiranje sveukupnih troškova voditelja programa predškole i sl.

      .........................................................................24.000,00 kn na poziciji 127

-         sufinanciranje troškova boravka djece u vrtić

............................................................................50.000,00 kn na poziciji 82

V

          Realizacija odredbi ovog Programa provoditi će se na način da se odobrena financijska sredstva prenesu korisnicima za koje su namijenjena - nositeljima pojedinih programa, sukladno odredbama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2012. g., odnosno u skladu sa postotkom izvršenja poreznih  prihoda Proračuna Općine Draganić za 2012. g.

VI

          Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke Županije a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2012. g.

                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                            Općine Draganić

 

                                                                                                 Ivan Bujan

                   .........................................................................................................

          Na temelju članka 30. stavka 4 Zakona o komunalnom  gospodarstvu (NN RH 26/2003, 82/04 , 110/04,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09 I 49/11) i članka 27. Statuta Općine Draganić (G.K.Ž 21/2009) Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj 23. studenoga 2011. g. donijelo

P  R  O  G  R  A  M   G R A D NJ E

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

U 2012. g.

I

          Ovim  Programom utvrđuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2012. g.,  sukladno njezinim potrebama, predvidivim razvojnim  kretanjima, te financijskim mogućnostima Proračuna Općine Draganić za 2012. g.     

II

Program obuhvaća pojedine komunalne objekte, čija se projektna dokumentacija kao i izgradnja u cjelosti financira ili sufinancira iz Proračuna Općine  Draganić, i to kako slijedi:

Cestovni objekti sa odvodnjom -  nastavak izgradnje pješačkog nogostupa uz

                                                      Državnu cestu D1                                                           

Javne površine

Plinifikacija

Ostala ulaganja u izgradnju i investicijsko održavanje objekata komunalne

infrastrukture.

III

1. Cestovni objekti (sa odvodnjom)

      a)   Početak izgradnje treće faze pješačkog nogostupa sa odvodnjom uz Državnu cestu D1,  -  daljnja izgradnja segmenata nogostupa na dionici Područna škola MrzljakiBencetići (križanje D1 sa Županijskom cestom za Tuškane).

                                                                       U K U P N O:      500.000,00 kn                      

      Izvori  financiranja :

                     - Općinski Proračun                                                350.000,00 kn

                     - kapitalna pomoć iz Proračuna K Ž                       150.000,00 kn

   2. Izgradnja nadstrešnica na autobusnim stajalištima  

                                                                             U K U P N O:       20.000,00 kn

     Izvori financiranja:

                     - Općinski Proračun                                     20.000,00 kn                                                                                    

3. Javne površine                

a)     Kupnja dodatnog zemljišta namijenjenog za proširenje parkirališta uz Mrtvačnicu

                                                                               U K U P N O:   40.000,00 kn

4. Plinifikacija:

Izgradnja plinifikacije područja Općine Draganić u 2012. g. vršiti će se sukladno  planu i dinamici odabranog koncesionara - PLINA CRO - d.o.o. .

Proračunska sredstva nisu predviđena, već će se radovi financirati sredstvima mještana.

5. Ostala ulaganja i investicijsko održavavanje

           Za sva ostala ulaganja na području Općine Draganić u 2012. g., ne predviđaju se samostalne investicije, već će se ista izvršiti u okviru provedbe Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  u 2012. g., u okviru adaptacije pojedinih objekata i zona, te kao redovna održavanja

       Ukupna ulaganja za realizaciju ovog programa koja se osiguravaju po

izvorima kako je to iskazano za 2012. g. su

560.000,00 kn

IV

         Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u

Službenom  glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. g.

                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                               Općine Draganić

 

                                                                                   Ivan Bujan

 

 

 

                                                                         

                                                                                    

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Draganić u 2010. g.

Proračun Općine Draganić za 2010. g.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Draganić

Socijalni program Općine Draganić za 2010. g.

Program prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje na području Općine Draganić u 2010. g.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2010. g.

Odluka o pomoći za novorođeno dijete u 2010. g.

Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza učenika srednjih škola u 2010. g.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti