O B A V I J E S T I - OPĆENITO - Natječaji


Sent: Wednesday, May 09, 2012 12:02 AM
To:
opcina.draganic@ka.t-com.hr
Subject:
Objava 2012/S 002-0017823 - "Poziv na nadmetanje", za postupak OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM je objavljena

Poštovani(a),

Naručitelj: OPĆINA DRAGANIĆ
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,
broj objave: 2012/S 002-0017823.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Srdačan pozdrav,
Narodne novine d.d.
+385 1 6652-899 (pon. - pet. od 8 do 16 sati).
http://www.nn.hr

OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA SANACIJU KROVIŠTA NA DVORANI "KULTURNI CENTAR DRAGANIĆ"

Naručitelj: OPĆINA DRAGANIĆ
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: SANACIJA KROVIŠTA NA KULTURNOM CENTRU DRAGANIĆ,
broj objave: 2012/S 002-0042103.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Srdačan pozdrav,
Narodne novine d.d.
+385 1 6652-899 (pon. - pet. od 8 do 16 sati).
http://www.nn.hr

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Draganić, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić na radno mjesto:
– savjetnik/ica za gospodarstvo, turizam i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera
– najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit
– vozačka dozvola B-kategorije
– poznavanje stranog jezika (prednost engleski).
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web-stranici Općine Draganić (www.draganic.hr) navest će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– preslik domovnice
– preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu
– preslik isprave o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci, izvornik
– preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – ne otvaraj«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Općina Draganić

NATJEČAJ ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ U 2012.G.

OPĆINA DRAGANIĆ

          Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 26/03, 82/04, 110/2004, 178/04, 38/09 i 70/09) i  članka 6. stavka 1.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju Ugovora (GKŽ 42/01), objavljuje se
JAVNI NATJEČAJ
ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ U 2012. G.
1.    Predmet ovog Javnog natječaja je odabir ponuditelja za izvođenje radova na održavanju komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2012. g.,  te izvođenje ostalih sličnih radova za koje se može ukazati potreba tijekom godine, a obuhvaćaju:
-    održavanje odvodnje, iskop graba i ugradnju cijevnih propusta
-    ostale zemljane radove, navoz i ugradnju kamenog materijala, tamponiranje i sl
-    krčenje i čišćenje šiblja i niskog raslinja, te košnja trave na određenim javnim površinama
-    betonske i armirano-betonske radove na nerazvrstanim cestama i javnim
      površinama
-    ugradnju asfalta i sanaciju udarnih rupa na cestama i asfaltiranim javnim površinama
Održavanje komunalne infrastrukture se provodi kontinuirano, a izvedba pojedinih stavki ili dijelova se pojedinačno naručuje, u skladu s potrebama i mogućnostima Općine kao naručitelja.
2.    Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje radova koji su predmet natječaja.
3.    Ponuda mora sadržavati:
-    naziv i adresu ponuditelja
-    izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra (u originalu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika, ne stariji od 6 mjeseci)
-    potvrdu Porezne uprave o ispunjenim obvezama plaćanja poreza i doprinosa, ne stariju od 30 dana
-     BON 2 ne stariji od 30 dana
-    Izjava o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja
-    popis raspoloživih strojeva, opreme i kadrova za operativnu izvedbu radova
-    reference o do sada obavljenim takvim ili sličnim poslovima
-    ispunjeni i ovjereni ponudbeni troškovnik
-    uvjete i način obračuna, način i rokove plaćanja, odgode i sl.
-    jamstvo za kvalitetu izvedenih radova
1.    Ponude se dostavljaju osobno u zatvorenim omotnicama, najkasnije do utorka, 20. ožujka 2012. g. do 14.00 sati na adresu Općina Draganić, Draganić 10, 47 201 Draganić.
2.    Ponudbena dokumentacija kao i sve ostale informacije u svezi sa predmetnim natječajem mogu se dobiti u Općini Draganić, u radno vrijeme od 7.00 do 15.00 sati.
3.    Javno otvaranje ponuda kojem mogu biti nazočni zainteresirani ponuditelji, biti će u Općini Draganić u utorak, 20. ožujka 2012. g. u 14.00 sati.
4.    O odabiru najpovoljnije ponude svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja  Odluke Općinskog vijeća o istom.                                                                                           
                  
                                                                                               OPĆINA DRAGANIĆ

NATJEČAJ ZA IZGRADNJU MOSTA NA KUPČINI U LAZINI

 

O P Ć I N A    D R A G A N I Ć

DRAGANIĆI 10, 47 201 DRAGANIĆ

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

-nabava male vrijednosti-

SANACIJA MOSTA NA RIJECI KUPČINI U LAZINI

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

2/2011

Draganić,  STUDENI 2011.

S A D R Ž A J

1.      Upute ponuditeljima za izradu ponude

2.      Obrazac ponude

3.      Izjava ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

4.      Ponudbeni Troškovnik

1. UPUTE  PONUDITELJIMA  ZA  IZRADU  PONUDE

NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA SANACIJU MOSTA NA RIJECI KUPČINI U LAZINI

1. Naručitelj (naziv i sjedište Naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektroničke pošte)

OPĆINA DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 10, 47 201 DRAGANIĆ

tel.: 047/715 - 136

fax: 047/715 - 376

www.draganic.hr

Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

1.1.Kontakt s  Naručiteljem

Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić

tel.:047/715-136

e-mail: opcina -draganic@ka.t-com.hr

U ovom postupku javne nabave svakom se zainteresiranom gospodarskom subjektu daje mogućnost da pod jednakim uvjetima dobije na uvid svu dokumentaciju potrebnu za izradu ponude, da izradi preslike ili da mu se dostavi ako je zatraži.

Dokumentacija za nadmetanje gospodarskim se subjektima šalje ili na drugi način stavlja na raspolaganje istog dana kada je zatražena, pod uvjetom da je zatražena pravodobno prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Službenim stranicama Općine Draganić -  www.draganic.hr,  ili iz elektroničkog oglasnika javne nabave čiji je sastavni dio, ili u Općini Draganić, uz prethodnu najavu na gore navedeni telefon.

Podaci o gospodarskim subjektima koji zatraže dokumentaciju čuvaju se kao tajna do otvaranja ponuda.

2. Opis predmeta nabave, te oznaka i naziv iz Jedinstvenoga rječnika javne nabave - CPV 45221119-9, opis: obnova mosta

Tehnička specifikacija- troškovnik predmete nabave

prema Ponudbenom Troškovniku, u dijelu 4. dokumentacije za nadmetanje.

3. Rok za izvođenje radova: 15 dana od dana sklapanja ugovora.

4. Cijena (način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene, ili način promjene cijene)

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, u kunama. Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima  razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave prema važećem cjeniku. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako kod ponude s ukupnom cijenom zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški, na više ili manje, iznosi više od pet posto ukupne cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, ponuda je neprihvatljiva.

5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljene situacije, odnosno  računa, u roku od 15 dana od dana izdavanja istoga.

6. Ponuda

Ponuditelj se u postupku javne nabave mora pri izradi ponude pridržavati zahtjeva I uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku,  i na dokumentaciji za nadmetanje

koja služi kao podloga za  izradu ponude.

Stranice  ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ponuda se predaje u izvorniku. Ponuda se podnosi u papirnatom obliku a piše se  neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Troškovnik se dostavlja kao dio ponude, popunjen na troškovniku iz dokumentacije za nadmetanje.

Prihvatljiva je ona ponuda  koja nije nepravilna po članku 2. stavku 1. točki  21. Zakona o javnoj nabavi, neprikladna po članku 2. stavku 1. točki 20. Zakona o javnoj nabavi i koja nije neprihvatljiva po članku 2. stavku 1. točki 19. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine « 110/07 i 125/08)).

Ponude se izrađuju bez naknade.

Alternativna ponuda nije dopuštena.

Zajednička ponuda je dopuštena.

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti ugovorne obveze.

Gospodarski subjekti iz zajednice ponuditelja moraju  u zajedničkoj ponudi  dokazati pojedinačnu sposobnost iz članka 48. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost, uvjete nekažnjavanja te uvjet financijske i gospodarske sposobnosti, da nemaju nepodmirenih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te drugih državnih davanja) i proporcionalno svom udjelu u izvršenju ugovora zajedničku sposobnost.

Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

6.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

1.                 Popunjen i od strane odgovorne osobe ponuditelja potpisan i  pečatom

ponuditelja ovjeren Obrazac ponude koji se nalazi u dijelu 2. u ovoj dokumentaciji za nadmetanje,

2.                  Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta, koje se nalaze u

dijelu 3. u ovoj  dokumentaciji za nadmetanje, koje moraju biti  popunjene i ovjerene pečatom od strane ovlaštene osobe ponuditelja

3.                  Dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, o nekažnjavanju, financijskoj i

gospodarskoj, te tehničkoj i stručnoj sposobnosti koji se zahtijevaju u ovoj dokumentaciji za nadmetanje

4.                  Priložen i popunjen Ponudbeni Troškovnik, iz  dijela 4. dokumentacije za nadmetanje, po  svim stavkama na obrascu

Ponuda mora biti izrađena prema gore navedenom redoslijedu.

7. Jezik                                              

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

8. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI

Sposobnost mora postojati najkasnije u trenutku otvaranja ponuda.

Ponuditelj dokazuje svoju sposobnost  kako slijedi:

8.1. DOKAZ  PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI

                              (članak 49. Zakona o javnoj nabavi)

Naručitelj  od gospodarskog subjekta, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti, zahtijeva:
- Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar                                                                                            Naziv dokumenta:                                                                                                  8.1.1. - Izvadak iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog  ili drugog odgovarajućeg registra; u originalu ili u preslici,  ne stariji  od 6 mjeseci do dana slanja objave.  Izdavatelj: Tijelo  nadležno za registraciju/ primjerice Trgovački sud nadležan  prema sjedištu ponuditelja.

8.2.  DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU

        (članak 50. Zakona o javnoj nabavi)

Naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta  dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća  presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca.

Naziv dokumenta:                                                                                                   8.2.1. -Izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela, koju za sebe i za gospodarski  subjekt /ponuditelja daje osoba  ovlaštena za zastupanje, da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje  gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, u originalu ili u ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana do dana slanja objave.

Izdavatelj: Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

8.3. DOKAZ FINANCIJSKE I GOSPODARSKE SPOSOBNOSTI

       (članak 51. Zakona o javnoj nabavi)

Naručitelj zahtijeva dokaz da ne postoje razlozi isključenja iz odredbe članka 46. stavka 1. točke 2.  Zakona o javnoj nabavi, odnosno potvrdu porezne uprave o stanju duga koji se odnosi na eventualno neplaćene poreze i doprinose.

Naziv dokumenta

8.3.1. -Potvrda Porezne uprave o stanju duga za poreze i doprinose, u originalu ili u ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana do dana slanja objave,

Izdavatelj: Ministarstvo financija-Porezna uprava,   nadležna prema sjedištu  ponuditelja                         

8.4. DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

      (članak 52. Zakona o javnoj nabavi)

Naručitelj zahtijeva dokaze tehničke i stručne sposobnosti kako slijedi:

VRIJEDNOSNI POKAZATELJI DOKAZA O TEHNIČKOJ I STRUČNOJ SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj je sposoban ako:

- je registriran za obavljanje traženih poslova, kako je traženo pod točkom 8.1.1. u ovoj dokumentaciji za nadmetanje

- je priložio Izjavu o nekažnjavanju kako je traženo pod točkama 8.2.1.    u ovoj dokumentaciji za nadmetanje

- uredno ispunjava obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih državnih davanja, kako je traženo pod točkom 8.3.1. u ovoj dokumentaciji za nadmetanje

Isključenje ponuditelja: 

Ako ponuditelj nije dostavio odgovarajuće dokaze o sposobnosti, odnosno ako je dostavio neistinite dokaze, bit će, temeljem članka 46. stavka 2. točke 5. isključen iz sudjelovanja u postupku javne nabave.

9. Potrebne izjave ponuditelja

Potrebne izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta navedenih u dijelu 3. ove dokumentacije za nadmetanje potrebno je ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu. 

10. Valjanost ponude

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana roka za dostavu ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

11. Podnošenje i otvaranje ponude      

Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom:«Ne otvaraj- poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave – sanacija mosta na rijeci Kupčini u Lazini, EV 2/2011«.

Ponude treba dostaviti najkasnije do srijede 23. studenoga 2011. godine do 14.00 sati, na adresu: Općina Draganić, Draganići 10. 47 201 Draganići , preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponude će biti javno  otvorene u nazočnosti ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu postupka nabave, te ovlaštenih predstavnika zainteresiranih ponuditelja.

Obveza Naručitelja je voditi zapisnik o otvaranju ponuda sukladno čl.16. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 13/08).

Zapisnik će biti stavljen na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

Zapisnik potpisuju nazočni ovlašteni predstavnici naručitelja i zapisničar.

Svim zainteresiranim predstavnicima ponuditelja dostavlja se preslika zapisnika na njihov zahtjev.

12. Kriterij za odabir ponude       

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

13. Priopćavanje  i dostava odluka o odabiru i odluka o poništenju

Odluka Naručitelja o odabiru dostavlja se svim ponuditeljima preporučenom poštom s povratnicom na adresu svakog ponuditelja u roku 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Odluka o poništenju dostavlja se svim ponuditeljima bez odgode, preporučenom poštom s povratnicom.

U slučaju poništenja postupka javne nabave na temelju odredaba članka 93. i članka 94. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi,  Odluka o poništenju objavljuje se na isti način kao i poziv na nadmetanje,  a gospodarskim subjektima kojima je Naručitelj dao dokumentaciju za nadmetanje dostavlja se bez odgode preporučenom poštom s povratnicom. 

14.  Dopustivost dostave ponude u   elektroničkom obliku

Nije dopušteno podnošenje ponuda u elektroničkom obliku.

15. Pouka o pravnom lijeku

Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je na temelju Zakona trebalo obaviti, te postupaka na koje se mora primijeniti Zakon o javnoj nabavi.

Natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetnom postupku, odnosno koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navedenoga kršenja subjektivnih prava, može tražiti zaštitu prava.

Zaštitu prava može tražiti Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i/ili Državno odvjetništvo.

Postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe naručitelju odnosno zahtjeva za poništenje postupka javne nabave zbog nedostavljanja dokumentacije Državnoj komisiji, sukladno čl.154.st.1. Zakona o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje u roku od tri dana (u postupcima nabave male vrijednosti), od dana:
a) objave o javnoj nabavi u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,
b) otvaranja ponuda u odnosu na radnje, postupke i nečinjenja vezana uz dokumentaciju nabave te postupak otvaranja ponuda,
c) primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz postupka javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,
d) isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabave iz točke c),
e) saznanja za postupak nabave proveden na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu prema prethodnim točkama, gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u kasnijoj fazi postupka.

 2. OBRAZAC  PONUDE sukladno članku 73. Zakona o javnoj nabavi

 NADMETANJE  U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

-SANACIJA MOSTA NA RIJECI KUPĆINI U LAZINI-

2.1 OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Naziv :               OPĆINA DRAGANIĆ

Sjedište :           Draganići 10

OIB:                  45803800853

Matični broj :      2575434

Tel./fax :             047 715-136, / 047 715-376

PREDMET NABAVE:

CPV oznaka predmeta nabave:

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 2/2011

2.2. OPĆI PODACI O PONUDITELJU

Naziv :                    ……………………………………………,

Sjedište :                ……………………………………………………………,

Matični broj :          …………………………………………………………….,

Tel./fax :                 ……………………………………………………………,

Odgovorna osoba: …………………………………………………………….,

Osoba za kontakt:  …………………………………………………………….

2.3.  PONUDA

2.3.1.     Nakon što smo proučili dokumentaciju za javno nadmetanje nudimo

izvođenje radova na sanaciji  mosta na rijeci Kupčini u Lazini, za cijenu kako slijedi:

                            ............……………………kn bez PDV-a

slovima: ………………………………………………………………………………,

PDV iznosi   ........................................kn

slovima   ........................................................................................................... 

                 Sveukupno:…………………………………….. kn s PDV-om

slovima:……………………………………………………………………………….

                                                            ……………………………..

                                          Potpis i pečat ponuditelja

 

2.3.2. Plaćanje će se obavljati temeljem sklopljenog ugovora, u roku od 15 dana od dana izdavanja računa,  na žiro račun broj: ……………………………….................  kod poslovne banke: ……………………………..............................................................

    ………………….……………

                                                                                 potpis i pečat ponuditelja

2.3.3. Ponudi prilažemo sve dokaze o sposobnosti propisane u točki 8. Uputa ove dokumentacije za nadmetanje, izjavu o  prihvaćanju općih i posebnih uvjeta, obrazac ponude i tehničku specifikaciju roba i  usluga – Ponudbeni  troškovnik - ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

                 ………………………………

                                                                                                                               potpis i pečat ponuditelja

3. IZJAVE PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

3.1. Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete iz ovog javnog nadmetanja i da smo s istim suglasni.

                                                                    …………………………………                                                                     

                                                                      potpis i pečat ponuditelja

3.2.Izjavljujemo da naše obveze prema ovoj ponudi traju zaključno do 23. prosinca 2011.  godine, a koja može biti prihvaćena bilo kojeg dana prije isteka roka trajanja ponude.

                                                                             .………………………………

                                                                        potpis i pečat ponuditelja
 


 

 

 


opširnije >
RSS