POPIS UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE - Vatrogasna zajednica - brisana 2016.g.

Vatrogasna zajednica općine Draganić

Vatrogasna zajednica općine Draganići je stručna i humanitarna organizacija u oblasti zaštiti od požara i od interesa je za Republiku Hrvatsku. Osnovana je 26.09.1993. godina na osnivačkoj Skupštini i rješenjem Županijskog ureda za opću upravu Karlovac upisana je u Registar udruga.
Zajednica djeluje na teritoriju općine Draganići i udružuje dva Dobrovoljna vatrogasna društva.
Radi promicanja interesa zaštite od požara i vatrogastva te ostvarivanja svojih ciljeva, Zajednica surađuje s drugim pravnim i fizičkim osobama.
Sukladno članku 16. stavku 5. Zakona o vatrogastvu Zajednica se učlanjuje u Vatrogasnu zajednicu Karlovačke županije.

Ciljevi Zajednice su:

 • organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara,
 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom, tehničkim nezgodama, prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama, pružanje pomoći u civilizacijskim i prirodnim nesrećama i katastrofama, te terorističkim i ratnim djelovanjima;
 • razvijanje i unapređivanje stručnog rada članica Zajednice, sukladno tehničko-tehnološkim postignućima i razvoju zaštite ljudi i okoliša u zemlji i inozemstvu;
 • postizanje više razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa;
 • zaštita i promicanje zajedničkih strukovnih i drugih legitimnih interesa članica Zajednice;
 • ostvarivanje primarne uloge vatrogastva u ukupnom sustavu zaštite i spašavanja;
 • skrb o podmlađivanju vatrogasne organizacije;
 • promicanje digniteta vatrogasne struke.

Svoje ciljeve Zajednica ostvaruje:

 • organiziranjem, usmjeravanjem i usklađivanjem rada članica Zajednice u ostvarivanju njihovih zadaća u području zaštite od požara, prirodnih i inih nesreća;
 • organiziranjem i sudjelovanjem u stručnom osposobljavanju i usavršavanju članstva u suradnji s odgojnim i obrazovnim institucijama i nadležnim državnim tijelima u poslovima školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca;
 • organiziranjem i sudjelovanjem u tehničkom opremanju, standardizaciji i tipizaciji vatrogasne tehnike i opreme;
 • organiziranjem vatrogasnih natjecanja, kampova, kvizova, tečajeva i sl. u svrhu unapređenja rada s vatrogasnom mladeži;
 • poticanjem ravnomjernog razvoja vatrogastva na području općine;
 • poticanjem i praćenjem provedbe mjera u području zaštite od požara;
 • razvojem i provedbom aktivnosti na spašavanju ljudi i imovine ugroženih prirodnim i civilizacijskim nesrećama i katastrofama, te terorističkim i ratnim djelovanjima;
 • razvijanjem aktivnosti humanitarnog značaja;
 • razvijanjem i provedbom aktivnosti u zaštiti čovjekova okoliša;
 • poticanjem i poduzimanjem mjera i aktivnosti u svrhu osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica;
 • poticanjem i usmjeravanjem aktivnosti članica na osnivanje klubova, sekcija i drugih oblika organiziranja, u svrhu razvoja vatrogasne djelatnosti i zadovoljavanja potreba svojih članica;
 • organiziranjem i provedbom stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva, posebno mladeži, i kulture zaštite čovjekova okoliša;
 • promoviranjem i podizanjem razine protupožarne kulture,
 • obavljanjem informativne, promidžbene i nakladničke djelatnosti iz područja vatrogastva i zaštite od požara;
 • suradnjom s tijelima područne (regionalne) samoupravei, odgovarajućim organizacijama i humanitarnim organizacijama te pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu.

Upravljanje Zajednicom utemeljeno je na načelu zajedničkog odlučivanja, ravnopravnosti i samostalne odgovornosti članica u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.
Članice upravljaju Zajednicom putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Zapovjedništvo,
4. Nadzorni odbor.

Dužnost predsjednika Vatrogasne zajednice općine Draganići obavljali su slijedeći članovi:

1. Želimir Misir, u mandatnom razdoblju od 1993. do 1997. godine,
2. Nikola Bujan, u mandatnom razdoblju od 1997. do 2003. godine,
3. Darko Biličić, u mandatnom razdoblju od 2003. do 2005. godine,
4. Ivan Bujan,    u  mandatnom razdoblju od 2005.do 2009. godine
5. Želimir Misir  u mandatnom  razdoblju od 2009. na dalje

Dužnost zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Draganići obavljali su slijedeći članovi:

1. Ivan Bujan, u mandatnom razdoblju od 1993. do 2005. godine,
2. Anđelko Misir, u mandatnom razdoblju od 2005. do 2009.godine
3. Andrija Jančić u mandatnom razdoblju  od 2009.g. na dalje

ODGOVORNE OSOBE ZA ORGANIZACIJSKE I OPERATIVNE POSLOVE U VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE DRAGANIĆI

Željko Vrđuka- predsjednik
ANDRIJA JANČIĆ - zapovjednik,  047 715 771, 

VATROGASN A ZAJEDNICA OPĆINE DRAGANIĆ PRESTALA JE S RADOM 10. LIPNJA 2016.G.

Brisana je iz Registra Udruga RH pod rednim brojem 04000826  Rješenjem Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji- Služba za opću upravu,  KLASA:UP/I-230-02/16-01/144, URBROJ: 2133-04-01/3-16-2 OD 08.SRPNJA 2016.G.

RSS