POPIS UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE - Lovačko društvo Draganići

Lovačko društvo "Draganići" - Draganići 10E, 47201 Draganić

Datum osnivanja:
06.listopad 1945.godine

Broj članova:
64 člana

Gospodari:
Zajedničkim lovištem br.7 "Draganići" ukupne površine 2112 ha lovno produktivne površine 1410 ha u zakupu do 2016. godine.

Djelatnost:
Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njenih dijelova, a navedeni poslovi imaju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju, te funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači i divlje faune i flore.

Divljač:
krupna divljač: srna obična
dlakava divljač: jazavac, mačka divlja, kuna bjelica, kuna zlatica, lasica mala, zec obični, lisica, puh veliki i tvor
pernata divljač: fazan, trčka svržulja, prepelica pućpura, šljuka bena, šljuka kokošica, golub divlji, guska divlja, patka divlja, liska crna, vrana siva, vrana gačac, svraka i šojka.

Objekti:
Lovački dom s pripadajućim objektima

Osobe za kontakt:
Predsjednik: Ferdo Misir, Budrovci 109, tel. 715-106
Blagajnik: Stjepan  Golub 
RSS