O OPĆINI - Proračun općine Draganić

Proračun općine Draganić za 2011. god.

PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012.G.

  REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (NN RH 87/2008)  i članka 27. Statuta Općine Draganić

(Glasnik Karlovačke Županije 21/2009), Općinsko vijeće Općine Draganić je, na svojoj  24. redovnoj sjednici,

održanoj  23. studenoga 2011. g., donijelo

                        PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                                         I. OPĆI DIO

                                                                              Članak 1.

      Proračun Općine Draganić za 2012. g., sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja                                                                    4.825.000,00 kn               4.825.000,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                            0,00 kn

Rashodi poslovanja                                                                  3.765.000,00 kn               4.825.000,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            1.060.000,00 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK                                                                                                           0,00 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA                                                 0,00 kn

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                                                    0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                               0,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                                                     0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH                                  0,00 kn

GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE

                                                                               Članak 2.

          Prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna Općine Draganić za 2012. g., utvrđuju se u bilanci prihoda i

primitaka te rashoda i izdataka po razredima, skupinama i podskupinama (treća razina računskog plana) a

projekcije za 2013. i 2014. na razini skupine (druga razina računskog plana), i to kako slijedi:

                                        PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                                          PRIHODI I PRIMICI

Račun/                                                      Opis                                                          I.rebalans 2011         Plan 2012

Pozicija

       1                                                          2                                                                     3                           4

 

          6  Prihodi poslovanja                                                                                        4.127.000,00       4.825.000,00

        61  Prihodi od poreza                                                                                           2.291.000,00       2.741.000,00

       611  Porez i prirez na dohodak                                                                                      2.014.000,00          2.406.000,00

       613  Porezi na imovinu                                                                                                   190.000,00            223.000,00

       614  Porezi na robu i usluge                                                                                              85.000,00            110.000,00

       616  Ostali prihodi od poreza                                                                                              2.000,00                2.000,00

        63  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće                           595.000,00          410.000,00

       633  Pomoći iz proračuna                                                                                                515.000,00            410.000,00

       634  Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države                                                           80.000,00                      0,00

        64  Prihodi od imovine                                                                                            144.000,00          177.000,00

       641  Prihodi od financijske imovine                                                                                     13.000,00              13.000,00

       642  Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                131.000,00            164.000,00

        65  Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima                        1.010.000,00       1.406.000,00

       651  Administrativne (upravne) pristojbe                                                                              2.000,00            105.000,00

       652  Prihodi po posebnim propisima                                                                                  198.000,00            333.000,00

       653  Komunalni doprinosi i naknade                                                                                  810.000,00            968.000,00

        66  Ostali prihodi                                                                                                      81.000,00            85.000,00

       662  Kazne                                                                                                                      1.000,00                5.000,00

       663  Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države                                                     80.000,00              80.000,00

        68  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                                     6.000,00              6.000,00

       681  Kazne i upravne mjere                                                                                                6.000,00                6.000,00

 

          7  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                          10.000,00                     0,00

        71  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                                                          10.000,00                     0,00

       711  Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                          10.000,00                      0,00

        72  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                     0,00                     0,00

       721  Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                                             0,00                      0,00

          9 Vlastiti izvori                                                                                                  1.365.669,36                     0,00

        92 Rezultat poslovanja                                                                                      1.365.669,36                     0,00

      922 Višak/manjak prihoda                                                                                  1.365.669,36                     0,00

              UKUPNO                                                                                                    5.502.669,36       4.825.000,00

                        REPUBLIKA HRVATSKA

                                        PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                                          RASHODI I IZDACI

 

Račun/                                                      Opis                                                         I. rebalans 2011         Plan 2012

Pozicija

       1                                                          2                                                                     3                           4

 

          3  Rashodi poslovanja                                                                                      4.098.669,36       3.765.000,00

        31  Rashodi za zaposlene                                                                                        678.000,00          669.000,00

       311  Plaće                                                                                                                    555.000,00            555.000,00

       312  Ostali rashodi za zaposlene                                                                                         23.000,00              14.000,00

       313  Doprinosi na plaće                                                                                                  100.000,00            100.000,00

        32  Materijalni rashodi                                                                                         2.453.669,36       2.175.000,00

       321  Naknade troškova zaposlenima                                                                                   54.000,00              54.000,00

       322  Rashodi za materijal i energiju                                                                                   464.169,36            454.000,00

       323  Rashodi za usluge                                                                                                1.470.500,00          1.305.500,00

       324  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                  0,00                7.500,00

       329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                       465.000,00            354.000,00

        34  Financijski rashodi                                                                                               36.000,00            31.000,00

       342  Kamate za primljene zajmove                                                                                       5.000,00                      0,00

       343  Ostali financijski rashodi                                                                                             31.000,00              31.000,00

        35  Subvencije                                                                                                        126.000,00          116.000,00

       351  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       16.000,00              16.000,00

       352  Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                  110.000,00            100.000,00

        37  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge                       265.000,00          255.000,00

       371  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                                 50.000,00              45.000,00

       372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                   215.000,00            210.000,00

        38  Ostali rashodi                                                                                                    540.000,00          519.000,00

       381  Tekuće donacije                                                                                                    453.000,00            427.000,00

       382  Kapitalne donacije                                                                                                    10.000,00              20.000,00

       383  Kazne, penali i naknade štete                                                                                      2.000,00                2.000,00

       385  Izvanredni rashodi                                                                                                    25.000,00              25.000,00

       386  Kapitalne pomoći                                                                                                     50.000,00              45.000,00

 

          4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    1.221.000,00       1.060.000,00

        41  Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                                          40.000,00          110.000,00

       411  Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                       40.000,00              40.000,00

       412  Nematerijalna imovina                                                                                                       0,00              70.000,00

        42  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      1.051.000,00          750.000,00

       421  Građevinski objekti                                                                                                 965.000,00            670.000,00

       422  Postrojenja i oprema                                                                                                41.000,00              38.000,00

       423  Prijevozna sredstva                                                                                                           0,00                      0,00

       426  Nematerijalna proizvedena imovina                                                                              45.000,00              42.000,00

        45  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                      130.000,00          200.000,00

       451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                              130.000,00            200.000,00

 

          5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                              183.000,00                     0,00

        51  Izdaci za dane zajmove                                                                                                 0,00                     0,00

       514  Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                               0,00                      0,00

        53  Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                         1.000,00                     0,00

       532  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         1.000,00                      0,00

        54  Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                    182.000,00                     0,00

       542  Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija                     182.000,00                      0,00

              UKUPNO                                                                                                    5.502.669,36       4.825.000,00

 

                                          PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                               RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

  Račun/Pozicija/Gfs                                   Opis                               I. rebalans 2011         Plan 2012        Struktura     Index

    Prog/Akt/Projekt                                                                                                                                                   4/3

               1                                                 2                                             3                         4                  5                  6

 

RAZDJEL    001   OPĆINA DRAGANIĆ                               5.502.669,36      4.825.000,00 100,00%       87,68

 

GLAVA         00101   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                   423.000,00         313.000,00      6,49%       74,00

Program              01   REDOVNA DJELATNOST                                       423.000,00         313.000,00       6,49%        74,00

                                 PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Akt.            A100101   NAČELNIK                                                               180.000,00            180.000,00       3,73%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       180.000,00             180.000,00        3,73%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                           180.000,00         180.000,00       3,73%       100,00

        32                     Materijalni rashodi                                              180.000,00         180.000,00       3,73%       100,00

       329                     Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        180.000,00           180.000,00        3,73%        100,00

Akt.            A100102   OPĆINSKO VIJEĆE                                                    110.000,00            100.000,00       2,07%        90,91

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       110.000,00             100.000,00        2,07%         90,91

          3                     Rashodi poslovanja                                           110.000,00         100.000,00       2,07%        90,91

        32                     Materijalni rashodi                                              110.000,00         100.000,00       2,07%        90,91

       329                     Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        110.000,00           100.000,00        2,07%         90,91

Akt.            A100103   POLITIČKE STRANKE                                                  23.000,00              23.000,00       0,48%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        23.000,00               23.000,00        0,48%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             23.000,00           23.000,00       0,48%       100,00

        38                     Ostali rashodi                                                       23.000,00           23.000,00       0,48%       100,00

       381                     Tekuće donacije                                                       23.000,00             23.000,00        0,48%        100,00

Akt.            A100104   IZBORI                                                                  100.000,00                     0,00       0,00%          0,00

                  Izvor:  04   Pomoći                                                                      100.000,00                      0,00        0,00%           0,00

          3                     Rashodi poslovanja                                           100.000,00                    0,00       0,00%          0,00

        32                     Materijalni rashodi                                              100.000,00                    0,00       0,00%          0,00

       329                     Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        100.000,00                     0,00        0,00%           0,00

Akt.            A100105   MJESNI ODBORI                                                        10.000,00              10.000,00       0,21%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        10.000,00               10.000,00        0,21%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             10.000,00           10.000,00       0,21%       100,00

        32                     Materijalni rashodi                                                10.000,00           10.000,00       0,21%       100,00

       329                     Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          10.000,00             10.000,00        0,21%        100,00

 

 

GLAVA         00201   JUO                                                                 5.079.669,36      4.512.000,00    93,51%       88,82

Program              02   REDOVNO POSLOVANJE                                   1.188.500,00      1.180.000,00     24,46%        99,28

                                 JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Akt.            A100201   ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO                   732.000,00            730.500,00     15,14%        99,80

                                 OSOBLJE

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       732.000,00             723.000,00      14,98%         98,77

          3                     Rashodi poslovanja                                           732.000,00         723.000,00     14,98%        98,77

        31                     Rashodi za zaposlene                                         732.000,00         723.000,00     14,98%        98,77

       311                     Plaće                                                                     555.000,00           555.000,00      14,98%         98,77

       312                     Ostali rashodi za zaposlene                                          23.000,00             14.000,00      14,98%         98,77

       313                     Doprinosi na plaće                                                   100.000,00           100.000,00      14,98%         98,77

       321                     Naknade troškova zaposlenima                                    54.000,00             54.000,00      14,98%         98,77

                  Izvor:  03   Prihodi za posebne namjene                                                     0,00                7.500,00        0,16%           0,00

          3                     Rashodi poslovanja                                                      0,00             7.500,00       0,16%          0,00

        32                     Materijalni rashodi                                                         0,00             7.500,00       0,16%          0,00

       324                     Naknade troškova osobama izvan radnog                              0,00               7.500,00        0,16%           0,00

Akt.            A100202   RASHODI POSLOVANJA UPRAVNOG ODJELA                 400.500,00            399.500,00       8,28%        99,75

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       355.500,00             367.000,00        7,61%        103,23

          3                     Rashodi poslovanja                                           355.500,00         367.000,00       7,61%       103,23

        32                     Materijalni rashodi                                              355.500,00         367.000,00       7,61%       103,23

       322                     Rashodi za materijal i energiju                                      77.000,00             74.000,00        7,61%        103,23

       323                     Rashodi za usluge                                                    152.500,00           173.000,00        7,61%        103,23

       329                     Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          65.000,00             64.000,00        7,61%        103,23

       342                     Kamate za primljene zajmove                                        5.000,00                     0,00        7,61%        103,23

       343                     Ostali financijski rashodi                                              31.000,00             31.000,00        7,61%        103,23

       385                     Izvanredni rashodi                                                     25.000,00             25.000,00        7,61%        103,23

                  Izvor:  03   Prihodi za posebne namjene                                              45.000,00               32.500,00        0,67%         72,22

          3                     Rashodi poslovanja                                             45.000,00           32.500,00       0,67%        72,22

        32                     Materijalni rashodi                                                45.000,00           32.500,00       0,67%        72,22

       323                     Rashodi za usluge                                                      45.000,00             32.500,00        0,67%         72,22

Akt.            A100203   NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU I DODATNA            56.000,00              50.000,00       1,04%        89,29

                                 ULAGANJA

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        41.000,00               38.000,00        0,79%         92,68

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                       41.000,00           38.000,00       0,79%        92,68

        42                     Rashodi za nabavu proizvedene                            41.000,00           38.000,00       0,79%        92,68

       422                     Postrojenja i oprema                                                  41.000,00             38.000,00        0,79%         92,68

       423                     Prijevozna sredstva                                                            0,00                     0,00        0,79%         92,68

                  Izvor:  02   Vlastiti prihodi                                                               15.000,00               12.000,00        0,25%         80,00

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                       15.000,00           12.000,00       0,25%        80,00

        42                     Rashodi za nabavu proizvedene                            15.000,00           12.000,00       0,25%        80,00

       426                     Nematerijalna proizvedena imovina                               15.000,00             12.000,00        0,25%         80,00

Program              03   KOMUNALNA DJELATNOST-                              1.649.169,36      1.464.000,00     30,34%        88,77

                                 ODRŽAVANJE

Akt.            A100301   OPĆE JAVNE USLUGE I POTROŠNJA U                             27.169,36              59.000,00       1,22%       217,16

                                 KOMUNALNOJ DJELATNOSTI

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        27.169,36               59.000,00        1,22%        217,16

          3                     Rashodi poslovanja                                             27.169,36           59.000,00       1,22%       217,16

        32                     Materijalni rashodi                                                27.169,36           59.000,00       1,22%       217,16

       322                     Rashodi za materijal i energiju                                      17.169,36             10.000,00        1,22%        217,16

       323                     Rashodi za usluge                                                      10.000,00             49.000,00        1,22%        217,16

Akt.            A100302   JAVNA RASVJETA- UTROŠAK I ODRŽAVANJE                420.000,00            410.000,00       8,50%        97,62

                  Izvor:  03   Prihodi za posebne namjene                                            420.000,00             410.000,00        8,50%         97,62

          3                     Rashodi poslovanja                                           420.000,00         410.000,00       8,50%        97,62

        32                     Materijalni rashodi                                              420.000,00         410.000,00       8,50%        97,62

       322                     Rashodi za materijal i energiju                                    370.000,00           370.000,00        8,50%         97,62

       323                     Rashodi za usluge                                                      50.000,00             40.000,00        8,50%         97,62

Akt.            A100303   ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                  65.000,00              57.000,00       1,18%        87,69

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        65.000,00               57.000,00        1,18%         87,69

          3                     Rashodi poslovanja                                             65.000,00           57.000,00       1,18%        87,69

        32                     Materijalni rashodi                                                65.000,00           57.000,00       1,18%        87,69

       323                     Rashodi za usluge                                                      65.000,00             57.000,00        1,18%         87,69

Akt.            A100304   ČISTOĆA I GOSPODARENJE OTPADOM                           40.000,00              38.000,00       0,79%        95,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        40.000,00               38.000,00        0,79%         95,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             40.000,00           38.000,00       0,79%        95,00

        32                     Materijalni rashodi                                                40.000,00           38.000,00       0,79%        95,00

       323                     Rashodi za usluge                                                      40.000,00             38.000,00        0,79%         95,00

Akt.            A100305   ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                      1.097.000,00            900.000,00     18,65%        82,04

                  Izvor:  03   Prihodi za posebne namjene                                          1.097.000,00             900.000,00      18,65%         82,04

          3                     Rashodi poslovanja                                        1.097.000,00         900.000,00     18,65%        82,04

        32                     Materijalni rashodi                                           1.097.000,00         900.000,00     18,65%        82,04

       323                     Rashodi za usluge                                                 1.097.000,00           900.000,00      18,65%         82,04

Program              04   KOMUNALNA DJELATNOST- GRADNJA               1.357.000,00         955.000,00     19,79%        70,38

                                 OBJEKATA I UREĐENJE

Akt.            K100403   KOMUNALNE AKCIJE I DODATNA ULAGANJA                 130.000,00            200.000,00       4,15%       153,85

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       130.000,00             200.000,00        4,15%        153,85

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                     130.000,00         200.000,00       4,15%       153,85

        45                     Rashodi za dodatna ulaganja na                         130.000,00         200.000,00       4,15%       153,85

       451                     Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                130.000,00           200.000,00        4,15%        153,85

Akt.            K100404   PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE                      1.045.000,00            755.000,00     15,65%        72,25

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       175.000,00             152.000,00        3,15%         86,86

          3                     Rashodi poslovanja                                             10.000,00           15.000,00       0,31%       150,00

        32                     Materijalni rashodi                                                10.000,00           15.000,00       0,31%       150,00

       323                     Rashodi za usluge                                                      10.000,00             15.000,00        0,31%        150,00

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                     165.000,00         137.000,00       2,84%        83,03

        41                     Rashodi za nabavu neproizvedene                      165.000,00         137.000,00       2,84%        83,03

       411                     Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                0,00               5.000,00        2,84%         83,03

       421                     Građevinski objekti                                                   165.000,00           132.000,00        2,84%         83,03

                  Izvor:  02   Vlastiti prihodi                                                               40.000,00             118.000,00        2,45%        295,00

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                       40.000,00         118.000,00       2,45%       295,00

        42                     Rashodi za nabavu proizvedene                            40.000,00         118.000,00       2,45%       295,00

       421                     Građevinski objekti                                                    10.000,00             88.000,00        2,45%        295,00

       426                     Nematerijalna proizvedena imovina                               30.000,00             30.000,00        2,45%        295,00

                  Izvor:  03   Prihodi za posebne namjene                                              40.000,00               40.000,00        0,83%        100,00

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                       40.000,00           40.000,00       0,83%       100,00

        42                     Rashodi za nabavu proizvedene                            40.000,00           40.000,00       0,83%       100,00

       421                     Građevinski objekti                                                    40.000,00             40.000,00        0,83%        100,00

                  Izvor:  04   Pomoći                                                                      750.000,00             410.000,00        8,50%         54,67

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                     750.000,00         410.000,00       8,50%        54,67

        42                     Rashodi za nabavu proizvedene                          750.000,00         410.000,00       8,50%        54,67

       421                     Građevinski objekti                                                   750.000,00           410.000,00        8,50%         54,67

                  Izvor:  05   Donacije                                                                     40.000,00               35.000,00        0,73%         87,50

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                       40.000,00           35.000,00       0,73%        87,50

        41                     Rashodi za nabavu neproizvedene                        40.000,00           35.000,00       0,73%        87,50

       411                     Materijalna imovina - prirodna bogatstva                        40.000,00             35.000,00        0,73%         87,50

                  Izvor:  06   Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig                          0,00                      0,00        0,00%           0,00

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                                0,00                    0,00       0,00%          0,00

        42                     Rashodi za nabavu proizvedene                                     0,00                    0,00       0,00%          0,00

       421                     Građevinski objekti                                                            0,00                     0,00        0,00%           0,00

Akt.            K100405   VODOOPSKRBA                                                        182.000,00                     0,00       0,00%          0,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       182.000,00                      0,00        0,00%           0,00

          5                     Izdaci za financijsku imovinu i otplate              182.000,00                    0,00       0,00%          0,00

        54                     Izdaci za otplatu glavnice primljenih                   182.000,00                    0,00       0,00%          0,00

       542                     Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka              182.000,00                     0,00        0,00%           0,00

                  Izvor:  03   Prihodi za posebne namjene                                                     0,00                      0,00        0,00%           0,00

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                                0,00                    0,00       0,00%          0,00

        42                     Rashodi za nabavu proizvedene                                     0,00                    0,00       0,00%          0,00

       421                     Građevinski objekti                                                            0,00                     0,00        0,00%           0,00

Program              05   DRUŠTVENE DJELATNOSTI                                   370.000,00         404.000,00       8,37%       109,19

Akt.            A100501   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                      80.000,00            144.000,00       2,98%       180,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        80.000,00             144.000,00        2,98%        180,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             80.000,00           74.000,00       1,53%        92,50

        37                     Naknade građanima i kućanstvima na                   80.000,00           74.000,00       1,53%        92,50

       372                     Ostale naknade građanima i kućanstvima iz                    50.000,00             50.000,00        1,53%         92,50

       381                     Tekuće donacije                                                       30.000,00             24.000,00        1,53%         92,50

          4                     Rashodi za nabavu nefinancijske                                0,00           70.000,00       1,45%          0,00

        41                     Rashodi za nabavu neproizvedene                                 0,00           70.000,00       1,45%          0,00

       412                     Nematerijalna imovina                                                        0,00             70.000,00        1,45%           0,00

Akt.            A100502   OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                35.000,00              35.000,00       0,73%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        35.000,00               35.000,00        0,73%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             35.000,00           35.000,00       0,73%       100,00

        38                     Ostali rashodi                                                       35.000,00           35.000,00       0,73%       100,00

       381                     Tekuće donacije                                                       35.000,00             35.000,00        0,73%        100,00

Akt.            A100503   SREDNJOŠKOLSKO I VISOKOŠKOLSKO                          110.000,00            100.000,00       2,07%        90,91

                                 OBRAZOVANJE

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       110.000,00             100.000,00        2,07%         90,91

          3                     Rashodi poslovanja                                           110.000,00         100.000,00       2,07%        90,91

        37                     Naknade građanima i kućanstvima na                 110.000,00         100.000,00       2,07%        90,91

       372                     Ostale naknade građanima i kućanstvima iz                  110.000,00           100.000,00        2,07%         90,91

Akt.            A100504   NAKNADE ZA DJECU I OBITELJ                                     50.000,00              45.000,00       0,93%        90,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        50.000,00               45.000,00        0,93%         90,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             50.000,00           45.000,00       0,93%        90,00

        37                     Naknade građanima i kućanstvima na                   50.000,00           45.000,00       0,93%        90,00

       371                     Naknade građanima i kućanstvima na temelju                 50.000,00             45.000,00        0,93%         90,00

       382                     Kapitalne donacije                                                             0,00                     0,00        0,93%         90,00

Akt.            A100505   STIPENDIRANJE                                                          5.000,00              10.000,00       0,21%       200,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                          5.000,00               10.000,00        0,21%        200,00

          3                     Rashodi poslovanja                                               5.000,00           10.000,00       0,21%       200,00

        37                     Naknade građanima i kućanstvima na                     5.000,00           10.000,00       0,21%       200,00

       372                     Ostale naknade građanima i kućanstvima iz                      5.000,00             10.000,00        0,21%        200,00

Akt.            A100604   UDRUGE                                                                   90.000,00              70.000,00       1,45%        77,78

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        90.000,00               70.000,00        1,45%         77,78

          3                     Rashodi poslovanja                                             90.000,00           70.000,00       1,45%        77,78

        38                     Ostali rashodi                                                       90.000,00           70.000,00       1,45%        77,78

       381                     Tekuće donacije                                                       90.000,00             70.000,00        1,45%         77,78

                  Izvor:  02   Vlastiti prihodi                                                                      0,00                      0,00        0,00%           0,00

          3                     Rashodi poslovanja                                                      0,00                    0,00       0,00%          0,00

        38                     Ostali rashodi                                                                0,00                    0,00       0,00%          0,00

       382                     Kapitalne donacije                                                             0,00                     0,00        0,00%           0,00

Program              06   SOCIJALNA SKRB                                                 85.000,00           85.000,00       1,76%       100,00

Akt.            A100601   POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU          50.000,00              50.000,00       1,04%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        50.000,00               50.000,00        1,04%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             50.000,00           50.000,00       1,04%       100,00

        37                     Naknade građanima i kućanstvima na                   50.000,00           50.000,00       1,04%       100,00

       372                     Ostale naknade građanima i kućanstvima iz                    50.000,00             50.000,00        1,04%        100,00

Akt.            A100602   POMOĆ ZA OGRJEV                                                    35.000,00              35.000,00       0,73%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        35.000,00               35.000,00        0,73%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             35.000,00           35.000,00       0,73%       100,00

        38                     Ostali rashodi                                                       35.000,00           35.000,00       0,73%       100,00

       381                     Tekuće donacije                                                       35.000,00             35.000,00        0,73%        100,00

Program              07   KULTURA I RELIGIJA                                             60.000,00           70.000,00       1,45%       116,67

Akt.            A100702   DONACIJE ZA KULTURU                                              60.000,00              70.000,00       1,45%       116,67

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        60.000,00               60.000,00        1,24%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             60.000,00           60.000,00       1,24%       100,00

        38                     Ostali rashodi                                                       60.000,00           60.000,00       1,24%       100,00

       381                     Tekuće donacije                                                       60.000,00             60.000,00        1,24%        100,00

                  Izvor:  02   Vlastiti prihodi                                                                      0,00               10.000,00        0,21%           0,00

          3                     Rashodi poslovanja                                                      0,00           10.000,00       0,21%          0,00

        38                     Ostali rashodi                                                                0,00           10.000,00       0,21%          0,00

       382                     Kapitalne donacije                                                             0,00             10.000,00        0,21%           0,00

Program              08   ŠPORT I REKREACIJA                                           50.000,00           50.000,00       1,04%       100,00

Akt.            A100801   JAVNE POTREBE U ŠPORTU                                          50.000,00              50.000,00       1,04%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                        50.000,00               50.000,00        1,04%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             50.000,00           50.000,00       1,04%       100,00

        38                     Ostali rashodi                                                       50.000,00           50.000,00       1,04%       100,00

       381                     Tekuće donacije                                                       50.000,00             50.000,00        1,04%        100,00

Program              09   SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                         141.000,00         141.000,00       2,92%       100,00

Akt.            A100901   VATROGASNA ZAŠTITA                                            141.000,00            141.000,00       2,92%       100,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       141.000,00             141.000,00        2,92%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                           141.000,00         141.000,00       2,92%       100,00

        32                     Materijalni rashodi                                              141.000,00         141.000,00       2,92%       100,00

       322                     Rashodi za materijal i energiju                                              0,00                     0,00        2,92%        100,00

       323                     Rashodi za usluge                                                        1.000,00               1.000,00        2,92%        100,00

       381                     Tekuće donacije                                                     130.000,00           130.000,00        2,92%        100,00

       382                     Kapitalne donacije                                                     10.000,00             10.000,00        2,92%        100,00

Program              10   POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE                112.000,00         102.000,00       2,11%        91,07

Akt.            A101001   SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI                                  112.000,00            102.000,00       2,11%        91,07

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                       112.000,00             102.000,00        2,11%         91,07

          3                     Rashodi poslovanja                                           112.000,00         102.000,00       2,11%        91,07

        35                     Subvencije                                                         112.000,00         102.000,00       2,11%        91,07

       352                     Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,              110.000,00           100.000,00        2,11%         91,07

       383                     Kazne, penali i naknade štete                                       2.000,00               2.000,00        2,11%         91,07

Akt.            K101002   KAPITALNE POMOĆI U POLJOPRIVREDI                                 0,00                     0,00       0,00%          0,00

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                               0,00                      0,00        0,00%           0,00

          3                     Rashodi poslovanja                                                      0,00                    0,00       0,00%          0,00

        38                     Ostali rashodi                                                                0,00                    0,00       0,00%          0,00

       386                     Kapitalne pomoći                                                               0,00                     0,00        0,00%           0,00

Program              11   RAZVOJ MALOG I SREDNJEG                                 67.000,00           61.000,00       1,26%        91,04

                                 PODUZETNIŠTVA

Akt.            A101102   SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA                        16.000,00              16.000,00       0,33%       100,00

                  Izvor:  03   Prihodi za posebne namjene                                              16.000,00               16.000,00        0,33%        100,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             16.000,00           16.000,00       0,33%       100,00

        35                     Subvencije                                                           16.000,00           16.000,00       0,33%       100,00

       351                     Subvencije trgovačkim društvima u javnom                    16.000,00             16.000,00        0,33%        100,00

Akt.            K101104   KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA              51.000,00              45.000,00       0,93%        88,24

                  Izvor:  01   Opći prihodi i primici                                                          1.000,00                      0,00        0,00%           0,00

          5                     Izdaci za financijsku imovinu i otplate                  1.000,00                    0,00       0,00%          0,00

        51                     Izdaci za dane zajmove                                           1.000,00                    0,00       0,00%          0,00

       514                     Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima                         0,00                     0,00        0,00%           0,00

       532                     Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u                 1.000,00                     0,00        0,00%           0,00

                  Izvor:  05   Donacije                                                                     50.000,00               45.000,00        0,93%         90,00

          3                     Rashodi poslovanja                                             50.000,00           45.000,00       0,93%        90,00

        38                     Ostali rashodi                                                       50.000,00           45.000,00       0,93%        90,00

       386                     Kapitalne pomoći                                                       50.000,00             45.000,00        0,93%         90,00

              UKUPNO                                                                         5.502.669,36      4.825.000,00                       87,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                  PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                                                    PRIHODI I PRIMICI - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

  Račun                                  Opis                                        Plan             Opći prihodi i        Vlastiti prihodi         Prihodi za           Pomoći Donacije                          Prih.od nefin. im.                              Namjenski

                                                                                                                primici                                posebne namjene i nad.šteta od osig                                                                                                      primici od

                                                                                                                                                                             zaduživanja

      1                                       2                                              3                     4                   5                     6                       7      8                                       9                                             10

           6  Prihodi poslovanja                                               4.825.000,00     2.789.000,00       140.000,00     1.406.000,00 410.000,00                                                                            80.000,00                 0,00                 0,00

         61  Prihodi od poreza                                                   2.741.000,00     2.741.000,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        611  Porez i prirez na dohodak                                             2.406.000,00      2.406.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        613  Porezi na imovinu                                                         223.000,00         223.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        614  Porezi na robu i usluge                                                  110.000,00         110.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        616  Ostali prihodi od poreza                                                    2.000,00            2.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         63  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar       410.000,00                 0,00                 0,00                 0,00 410.000,00                                                                                    0,00                 0,00                 0,00

        633  Pomoći iz proračuna                                                      410.000,00                 0,00                 0,00                 0,00 410.000,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        634  Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države                             0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         64  Prihodi od imovine                                                     177.000,00         32.000,00       140.000,00           5.000,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        641  Prihodi od financijske imovine                                            13.000,00          13.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        642  Prihodi od nefinancijske imovine                                        164.000,00          19.000,00         140.000,00            5.000,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         65  Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim           1.406.000,00           5.000,00                 0,00     1.401.000,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        651  Administrativne (upravne) pristojbe                                   105.000,00            5.000,00                 0,00         100.000,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        652  Prihodi po posebnim propisima                                          333.000,00                 0,00                 0,00         333.000,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        653  Komunalni doprinosi i naknade                                          968.000,00                 0,00                 0,00         968.000,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         66  Ostali prihodi                                                             85.000,00           5.000,00                 0,00                 0,00        0,00 80.000,00                                                                                     0,00                 0,00

        662  Kazne                                                                         5.000,00            5.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        663  Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države               80.000,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00 80.000,00 0,00                                                                                0,00

         68  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                 6.000,00           6.000,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        681  Kazne i upravne mjere                                                      6.000,00            6.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

           7  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                            0,00                 0,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

         71  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        711  Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih                            0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         72  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                     0,00                 0,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        721  Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                     0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

  UKUPNO (po izvorima)                                                      4.825.000,00     2.789.000,00      140.000,00      1.406.000,00  410.000,00                                                                          80.000,00                 0,00                0,00

 

  UKUPNO                                                                                                                                                    4.825.000,00

 

                                                                                                                                   

PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                                                    RASHODI I IZDACI - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

  Račun                                  Opis                                        Plan             Opći prihodi i        Vlastiti prihodi         Prihodi za           Pomoći Donacije                          Prih.od nefin. im.                              Namjenski

                                                                                                                primici                                posebne namjene i nad.šteta od osig                                                                                                      primici od

                                                                                                                                                                             zaduživanja

      1                                       2                                              3                     4                   5                     6                       7      8                                       9                                             10

 

           3  Rashodi poslovanja                                              3.765.000,00     2.344.000,00         10.000,00     1.366.000,00        0,00 45.000,00                                                                                     0,00                 0,00

         31  Rashodi za zaposlene                                                  669.000,00       669.000,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        311  Plaće                                                                       555.000,00         555.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        312  Ostali rashodi za zaposlene                                              14.000,00          14.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        313  Doprinosi na plaće                                                        100.000,00         100.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         32  Materijalni rashodi                                                  2.175.000,00       825.000,00                 0,00     1.350.000,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        321  Naknade troškova zaposlenima                                          54.000,00          54.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        322  Rashodi za materijal i energiju                                          454.000,00          84.000,00                 0,00         370.000,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        323  Rashodi za usluge                                                     1.305.500,00         333.000,00                 0,00         972.500,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        324  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     7.500,00                 0,00                 0,00            7.500,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               354.000,00         354.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         34  Financijski rashodi                                                      31.000,00         31.000,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        342  Kamate za primljene zajmove                                                   0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        343  Ostali financijski rashodi                                                  31.000,00          31.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         35  Subvencije                                                              116.000,00       100.000,00                 0,00         16.000,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        351  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                  16.000,00                 0,00                 0,00          16.000,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        352  Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i               100.000,00         100.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         37  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i    255.000,00       255.000,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        371  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja            45.000,00          45.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             210.000,00         210.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         38  Ostali rashodi                                                           519.000,00       464.000,00         10.000,00                 0,00        0,00 45.000,00                                                                                     0,00                 0,00

        381  Tekuće donacije                                                          427.000,00         427.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        382  Kapitalne donacije                                                         20.000,00          10.000,00          10.000,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        383  Kazne, penali i naknade štete                                             2.000,00            2.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        385  Izvanredni rashodi                                                         25.000,00          25.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        386  Kapitalne pomoći                                                           45.000,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00 45.000,00 0,00                                                                                0,00

           4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               1.060.000,00       445.000,00       130.000,00         40.000,00 410.000,00                                                                            35.000,00                 0,00                 0,00

         41  Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                       110.000,00         75.000,00                 0,00                 0,00        0,00 35.000,00                                                                                     0,00                 0,00

        411  Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              40.000,00            5.000,00                 0,00                 0,00         0,00 35.000,00 0,00                                                                                0,00

        412  Nematerijalna imovina                                                     70.000,00          70.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         42  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            750.000,00       170.000,00       130.000,00         40.000,00 410.000,00                                                                                    0,00                 0,00                 0,00

        421  Građevinski objekti                                                       670.000,00         132.000,00          88.000,00          40.000,00 410.000,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        422  Postrojenja i oprema                                                      38.000,00          38.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        423  Prijevozna sredstva                                                              0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

        426  Nematerijalna proizvedena imovina                                     42.000,00                 0,00          42.000,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         45  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         200.000,00       200.000,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        200.000,00         200.000,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

 

           5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                   0,00                 0,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

         51  Izdaci za dane zajmove                                                        0,00                 0,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        514  Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom                    0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         53  Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                          0,00                 0,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        532  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom                     0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

         54  Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                             0,00                 0,00                 0,00                 0,00        0,00      0,00  0,00                                                                               0,00

        542  Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih                     0,00                 0,00                 0,00                 0,00         0,00       0,00  0,00                                                                                0,00

  UKUPNO (po izvorima)                                                      4.825.000,00     2.789.000,00      140.000,00      1.406.000,00  410.000,00                                                                          80.000,00                 0,00                0,00

  UKUPNO                                                                                                                                                    4.825.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                                      PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2013-2014 - PRIHODI I PRIMICI

 

Račun/                                                        Opis                                                           I. rebalans 2011         Plan 2012   Plan 2012 -                                                     Plan 2012 -

Pozicija                                                                                                                                                          projekcija 2013 projekcija 2014

       1                                                             2                                                                       3                           4             5       5

 

          6  Prihodi poslovanja                                                                                             4.127.000,00       4.825.000,00 5.063.000,00                                                                                                                   5.274.000,00

        61  Prihodi od poreza                                                                                               2.291.000,00       2.741.000,00 2.858.000,00                                                                                                                   2.998.000,00

        63  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države                     595.000,00          410.000,00 628.000,00                                                                                                                         656.000,00

        64  Prihodi od imovine                                                                                                 144.000,00          177.000,00 182.000,00                                                                                                                         191.000,00

        65  Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima                             1.010.000,00       1.406.000,00 1.300.000,00                                                                                                                   1.330.000,00

        66  Ostali prihodi                                                                                                           81.000,00            85.000,00 89.000,00                                                                                                                             93.000,00

        68  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                                          6.000,00              6.000,00 6.000,00                                                                                                                                 6.000,00

 

          7  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                               10.000,00                     0,00     0,00  0,00

        71  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                                                               10.000,00                     0,00     0,00  0,00

        72  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                         0,00                     0,00     0,00  0,00

 

          9  Vlastiti izvori                                                                                                     1.365.669,36                     0,00     0,00  0,00

        92  Rezultat poslovanja                                                                                            1.365.669,36                     0,00     0,00  0,00

 

              UKUPNO                                                                                                         5.502.669,36       4.825.000,00              5.063.000,00                                                                                                     5.274.000,00

                                                                       PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.

                                                                      PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2013-2014 - RASHODI I IZDACI

 

Račun/                                                        Opis                                                           I. rebalans 2011         Plan 2012   Plan 2012 -                                                     Plan 2012 -

Pozicija                                                                                                                                                          projekcija 2013 projekcija 2014

       1                                                             2                                                                       3                           4             5       5

 

          3  Rashodi poslovanja                                                                                           4.098.669,36       3.765.000,00 3.963.000,00                                                                                                                   4.149.000,00

        31  Rashodi za zaposlene                                                                                             678.000,00          669.000,00 680.000,00                                                                                                                         720.000,00

        32  Materijalni rashodi                                                                                              2.453.669,36       2.175.000,00 2.380.000,00                                                                                                                   2.400.000,00

        34  Financijski rashodi                                                                                                    36.000,00            31.000,00 35.000,00                                                                                                                             38.000,00

        35  Subvencije                                                                                                             126.000,00          116.000,00 125.000,00                                                                                                                         130.000,00

        37  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge                            265.000,00          255.000,00 260.000,00                                                                                                                         270.000,00

        38  Ostali rashodi                                                                                                         540.000,00          519.000,00 483.000,00                                                                                                                         591.000,00

 

          4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                         1.221.000,00       1.060.000,00 1.100.000,00                                                                                                                   1.125.000,00

        41  Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                                               40.000,00          110.000,00 115.000,00                                                                                                                         125.000,00

        42  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           1.051.000,00          750.000,00 775.000,00                                                                                                                         785.000,00

        45  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                          130.000,00          200.000,00 210.000,00                                                                                                                         215.000,00

 

          5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                   183.000,00                     0,00     0,00  0,00

        51  Izdaci za dane zajmove                                                                                                     0,00                     0,00     0,00  0,00

        53  Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                             1.000,00                     0,00     0,00  0,00

        54  Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                         182.000,00                     0,00     0,00  0,00

 

              UKUPNO                                                                                                         5.502.669,36       4.825.000,00              5.063.000,00                                                                                                     5.274.000,00

 

 

                                                                                                              Članak 3.

 

Ovaj Proračun Općine Draganić za 2012.g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić – Glasniku karlovačke županije a primjenjuje se od 01.siječnja 2012.g.

          

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                      OPĆINE DRAGANIĆ

                                                                                                                                                                   Ivan Bujan

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

         OPĆINA DRAGANIĆ

         OPĆINSKO VIJEĆE

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.htnet.hr                                                         

 

KLASA:        400-01/11-01/14 

UR. BROJ:   2133/08-05-11/2

Draganić,     23. studeni 2011. g.

          Na temelju  članaka 47. do 60.  Zakona o proračunu (NN RH 87/2008) i članka 27.   Statuta Općine Draganić (G.K.Ž.  21/2009) , Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj  23. studenoga 2011. g. donijelo je:

O   D   L  U  K  U

o izvršenju Proračuna Općine Draganić za  2012. g.

Članak 1.

      Ovom Odlukom uređuje se način izvršenja  Proračuna Općine Draganić za 2012. g.

(u daljnjem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima,  kao i  prava i obveze u svezi korištenja proračunskih sredstava.

Članak 2.

      Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

     Opći dio Proračuna sadrži prihode  i primitke te rashode i izdatke, raspoređene  po razredima,  skupinama i podskupinama, odnosno na trećoj razini računskog plana, a projekcije proračuna za 2013. i 2014. g. planirane su na razini skupine, odnosno na drugoj razini računskog plana.

      Posebni dio Proračuna  sadrži raspoređene rashode i izdatke prema njihovoj vrsti i namjeni, također utvrđene na trećoj razini računskog plana, po razredima, skupinama, podskupinama, te  programima.

Članak 3.

      Proračunska sredstva se koriste za namjene utvrđene proračunom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu proračuna za pojedine vrste rashoda i izdataka, a sukladno dinamici priliva prihoda i primitaka, te posebnim financijskim planovima.

Članak 4.

     Ugovaranje obveza na teret proračunskih  sredstava  određuje se rokovima i to tako da se uz ispunjavanje  dospjelih obveza mogu nesmetano izvršavati tekuće obveze.

     Proračunska sredstva se u pravilu koriste za plaćanje već isporučenih roba i izvršenih usluga.

     Avansni način  plaćanja moguće je posebno utvrditi kod pojedinačnih ugovora ili predračuna, a ovlaštenje za isto ima Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik u slučajevima kada se radi o avansnom plaćanju iznosa koji ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka, ostvarenih u prethodnoj proračunskoj godini.

Članak 5.

      Naredbodavatelj za izvršenje Proračunskih  sredstava  je  Općinski načelnik.

      Odobrenje za isplatu  proračunskih  sredstava daje Općinsko vijeće, a Općinski načelnik može odobriti korištenje sredstava do visine  utvrđene u članku 4. stavku 3. ove Odluke, o čemu je dužan izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici

Članak 6.

   Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna (rashodi i izdaci),  izvršavaju se kako slijedi:

I Rashodi poslovanja - razred 3

1.      skupine  31, 32 i 34 - rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi u pravilu se  

      izvršavaju mjesečno, u  visini od 1/12 proračunom planiranih  sredstava za te

      rashode, ukoliko se redovni prihodi (opći prihodi i primici) ostvaruju  u planiranim

      okvirima, uz dopustivo odstupanje  od + ili - 10%.

      Ukoliko dođe do većeg odstupanja, predlažu se izmjene i dopune, odnosno

preraspoređivanje rashoda ovisno o visini odstupanja.

2.      skupina 35- subvencije ( trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima), odobravaju se prema programima Općinskog vijeća te pojedinačnim  Zaključcima Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika, donijetim temeljem raspoloživih sredstava.

3.      skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osuguranja i druge naknade, u okviru kojih su planirana sredstva za Socijalni program Općine Draganić za 2012. g., sredstva za pomoć roditeljima za svako novorođeno dijete te sredstva za ostale naknade iz Proračuna u novcu (sufinanciranje boravka djece u vrtiću, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola), odobravaju se prema općim aktima Općinskog vijeća ili pojedinačnim Zaključcima Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika, donijetim temeljem raspoloživih sredstava.

4.      skupina 38 - ostali rashodi, izvršavaju se kako slijedi:

-         podskupina 381 - tekuće donacije, u okviru kojih su planirana i sredstva za

     vatrogastvo u  skladu sa važećim zakonskim propisima , odobravaju  se u  pravilu 

     temeljem  financijskih planova udruga, koje su dužne podnijeti Općinskom

     vijeću  svoje okvirne financijske planove i  planove rada za iduću godinu, te

     Izvješća o utrošku  doznačenih sredstava, izvršavaju  se tromjesečno,  sredinom

     pripadajućeg kvartala, u dinamici koja je u skladu sa prilivom prihoda iz kojih se isti

     financiraju (opći prihodi i primici).

-         u okviru podskupine 381 planirana su i sredstva za podmirenje troškova voditelja 

     male škole, te sredstva za sufinanciranje terenske nastave učenika 4.-tih razreda

     OŠ Draganići i PŠ Mrzljaki.

-         podskupina 382 - kapitalne donacije, sukladno Odlukama Općinskog vijeća a prema posebnim financijskim planovima  za kapitalna ulaganja donijetim za određene korisnike i namjene.

-         podskupina 383 - kazne, penali i naknade šteta, prema posebnim Odlukama

     Općinskog vijeća, donesenim  na temelju raspoloživih sredstava.

-         podskupina 385, izvanredni rashodi (nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve), prema pojedinačnim odobrenjima  Općinskog vijeća, odnosno Općinskog načelnika, za  proračunom  nepredviđene ili nedovoljno predviđene rashode i izdatke, do donošenja izmjena i dopuna Proračuna

-         podskupina 386, kapitalne pomoći, prema pojedinačnim odlukama Općinskog

vijeća, donijetim temeljem posebnih zahtjeva  i financijskih planova korisnika

      sredstava

II   Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine - razred 4, izvršavaju se kako slijedi:

1.      skupina 41 - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (kupnja zemljišta) i

skupina 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, izvršavaju se temeljem  posebnih financijskih planova za kupnju nekretnina i investicije ( izgradnja građevinskih objekata, nabava postrojenja i opreme i nematerijalna proizvedena imovina), izvršavaju se u dinamici sukladnoj realizaciji prihoda navedenima u izvorima financiranja (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od nefinancijske imovine),  kao i drugih prihoda  koji su odredbama Zakona o proračunu namijenjeni  nabavi neproizvedene  i proizvedene  dugotrajne imovine                                                                        

2.      skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima), odobravaju se u dinamici sukladnoj realizaciji prihoda prema izvorima financiranja.

Članak 7.

      Za isplatu plaća, naknada i ostalih materijalnih prava zaposlenicima, kao  i naknada dužnosnicima, ovlašten je Općinski načelnik, a iste će se  vršiti  sukladno važećim zakonskim propisima te odlukama Općinskih vijeća i drugih tijela, donijetim temeljem važećih zakonskih propisa

   Članak 8.

     Za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke  koji se financiraju iz Proračuna, koriste se sredstva proračunske pričuve.

     Za korištenje sredstava iz stavka 1 ovog članka ovlašten je Općinski načelnik, ukoliko se radi o sredstvima koja ne prelaze 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka, ostvarenih u predhodnoj proračunskoj godini.

     Općinski načelnik je  dužan redovito izvještavati Općinsko vijeće o korištenju predmetnih sredstava proračunske pričuve.

     Ukoliko se radi o korištenju sredstava proračunske pričuve koja prelaze iznos utvrđen u stavku 2. ovog članka,  o korištenju istih odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 9.

          Zbog potrebe za podmirenjem dospjelih tekućih obveza može se, u svakom pojedinačnom slučaju, izvršiti preraspodjela sredstava na pozicijama rashoda i izdataka, unutar iste proračunske podskupine.

Članak 10.

      Namjenski prihodi i primici koji ostanu neutrošeni tijekom proračunske godine, prenose se u proračun za slijedeću proračunsku godinu a koriste se za iste namjene.

Članak 11.

     Prema stanju žiro računa Proračuna na dan 31.12.2011. g., proračunski višak iz 2011. g. raspoređuje se u rashodima za 2012. g., a unijeti će se  u točnom iznosu kod prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2012. g.             

Članak 12.

      Slobodnim novčanim sredstvima  Proračuna upravlja Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik ukoliko se radi o sredstvima koja ne prelazie 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka, ostvarenih u prethodnoj proračunskoj godini.

       Za pravilno korištenje proračunskih sredstava odgovoran je Općinski načelnik.

Članak 13.

     Izvješćivanje o izvršenju Proračuna će se provoditi po nositeljima i rokovima uvrđenim Zakonom o proračunu i drugim važećim propisima.

Članak 14.

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić – Glasniku Karlovačke županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. g

                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                             Općine Draganić

                                                                                                                   Ivan Bujan

  

RSS