POLJOPRIVREDA - obavijesti

OBRASCI PO VRSTAMA POTPORA

DOPUNA NAPUTKA

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).

 

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka,
prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici
zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju
zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev
podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u
zahtjevu navesti:
- katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
- OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu,
dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom
korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju,
priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje
potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne
samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde
o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju
priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za
podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno
Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

 

NAPUTAK MINISTRA POLJOPRIVREDE

16. 06. 2017.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

 

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i
jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15,
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose
Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo
poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju
od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora
o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu
o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju
izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez
javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave
stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu
poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici
koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali
ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim
Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 

 

EDUKACIJA - KORIŠTENJE PESTICIDA

Poštovani!  OBRAZOVNO UČILIŠTE  "APIS" d.o.o.  u Općini Draganić organizira predavanje i polaganje ispita o korištenju pesticida (zakonska obveza), te se pozivaju svi zainteresirani  dana:

ČETVRTAK - 29.01.2014.  U 18 SATI

PETAK - 30.01.2014.  U 18 SATI

u Velikoj vijećnici Općine Draganić ( prizemlje- ulaz s lijeve bočne strane zgrade). 

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZAGREB OBJAVLJUJE

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

KLASA: 320-01/14-04/798

URBROJ: 370-02-14-10

Zagreb, 15. siječnja 2015.

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´ broj 39/13, u daljnjem tekstu Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Draganić (KLASA: 320-01/14-04/798, URBROJ: 370-02/02-14-9, od 14. siječnja 2015.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje dana 16. siječnja 2015.

J A V N I P O Z I V

za dodjelu zakupa za ribnjak u vlasništvu RH na području Općine Draganić u k.o. Draganići

Predmet javnog poziva

I.

(1) Javni poziv za dodjelu zakupa (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalazi u Karlovačkoj županiji, na području Općine Draganić u k.o. Draganići, a o kojem se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.

(2) Površina ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske iz stavka 1. ove točke iznosi 391,7749 ha.

(3) Ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz stavka 1. ove točke u posjedu je trećih osoba temeljem Ugovora o privremenom korištenju ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 945-01/13-01/1021, URBROJ: 370-02/02-13-4, od 17. prosinca 2013.

(4) Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr i na oglasnoj ploči Općine Draganić.

Rok i pravo korištenja

II.

(1) Ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva daje se u zakup na rok od 50 godina.

(2) Sklapanjem Ugovora o zakupu ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva, pravna ili fizička osoba stječe pravo korištenja voda sa sliva vodotoka Kupčina i lateralno-dovodnog kanala Blatnica (Stojnica) u količini do najviše 5.000.000 m3/godišnje radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj i to za sve vrijeme trajanja zakupa.

Naknada za korištenje ribnjaka

III.

(1) Naknada za korištenje ribnjaka sastoji se od zakupnine za ribnjake i naknade za vodu.

(2) Početna visina godišnje zakupnine za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva iznosi 39.177,49 kuna.

(3) Zakupnina za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu revalorizirat će se sukladno odredbama članka 45. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13).

(4) Visina godišnje naknade za vodu za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva iznosi 30.000,00 kuna.

(5) Ako za vrijeme trajanja zakupa dođe do promjene propisa kojim se uređuje visina naknade za vodu, ista će se obračunavati prema tom propisu.

IV.

(1) Naknada za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske plaća se godišnje.

(2) Naknada za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu naknada za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske se plaća do kraja lipnja tekuće godine.

(3) Ako je zakupac u posjedu predmetnog ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, iznos naknade za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Posebni uvjeti

V.

(1) Zakupnik je dužan postupati u skladu s Posebnim uvjetima korištenja voda sa sliva vodotoka Kupčina posredstvom kanala Stojnica radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj na ribnjaku u vlasništvu Republike Hrvatske izdanih od Hrvatskih voda, KLASA: 325-03/12-03/0000042, URBROJ: 374-21-2-13-3, od 8. ožujka 2013. godine.

(2) Ponuditelj može dok traje rok za dostavu ponuda ostvariti uvid u Posebne uvjete korištenja voda iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu najavu u Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

VI.

(1) Ako dijelovi pojedinih katastarskih čestica predstavljaju javno vodno dobro zakupac je dužan na istima omogućiti Hrvatskim vodama uređenje vodotoka, vodotoke održavati u funkcionalnom stanju te ne vršiti preinake vodotoka osim iznimno uz prethodno ishođenje vodopravnih uvjeta.

(2) Zakupcu se na zakupljenim katastarskim česticama koje predstavljaju javno vodno dobro ne nadoknađuje šteta nastala uslijed štetnog djelovanja voda niti iste može koristiti za izgradnju objekta u svrhu ribnjačarske proizvodnje.

 

VII.

Zakupnik je dužan svoju djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj uskladiti s posebnim propisima o zaštiti okoliša i prirode.

VIII.

Ako ostvarenje prava koje je predmet ovog Javnog poziva nije moguće bez poduzimanja određenih zahvata u prostoru za koje je prema posebnom propisu o prostornom uređenju i gradnji potrebna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog plana uređenja ili drugi odgovarajući akt kojim se dopušta provedba tih zahvata, zakupnik je dužan ishoditi navedene akte.

Sudionici javnog poziva

IX.

(1) Sudionik ovog Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze po osnovi:

- korištenja poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta/ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske,

- naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda ili naknade za gospodarsko korištenje voda po već sklopljenim ugovorima.

(2) Sudionik ovog Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva zakupa za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova i to kako slijedi:

- Gospodarski program, do 60 bodova,

- Pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture i koja se bavi djelatnošću akvakulture sukladno posebnom propisu, 20 bodova,

- Pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture, 15 bodova,

- Visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova.

(3) Ako je više osoba iz stavka 1. ove točke izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake (`Narodne novine´ broj 120/13).

Sadržaj i dostava ponude

X.

(1) Osoba koja sudjeluje u Javnom pozivu obvezno dostavlja sljedeće:

- Gospodarski program korištenja ribnjaka u vlasništvu RH prema članku 29. stavku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13) i Uredbi o obrascima i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (`Narodne novine´, broj 66/13),

- odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice navedene u Gospodarskom programu sukladno Prilogu 2. ovog Javnog poziva,

- Izjavu kojom podnositelj ponude izjavljuje da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i da nema duga po osnovi naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda po već sklopljenim ugovorima te da se protiv njega ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sukladno Prilogu 3. ovog Javnog poziva (Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika).

(2) Obrazac Gospodarskog programa i svi navedeni prilozi ovog Javnog poziva nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr

XI.

(1) Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

(2) Popunjeni obrasci Gospodarskog programa šalju se i elektroničkim putem na e-mail adresu: zakup@zemljište.mps.hr

(3) Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: `Javni poziv za dodjelu zakupa za ribnjak u vlasništvu RH na području Općine Draganić - ne otvarati´.

XII.

Ponuda se smatra nevažećom i neće se razmatrati u slučajevima ako:

- je za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva ponuđen manji iznos zakupnine od ukupne početne visine zakupnine za korištenje ribnjaka,

- je za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva ponuđen iznos zakupnine za korištenje ribnjaka koji prelazi dvostruki iznos od početnog iznosa zakupnine,

- nije dostavljen Gospodarski program iz točke X. ovog Javnog poziva,

- nije priložena izjava iz točke X. ovog Javnog poziva,

- je podnesena zajednička ponuda više ponuditelja,

- ponuda nije potpisana od strane ponuditelja,

- ponuda nije dostavljena u roku.

Najpovoljnija ponuda i Ugovor o zakupu

XIII.

(1) Odluku o izboru najpovoljnije ponude na Javnom pozivu donosi Agencija za poljoprivredno zemljište na prijedlog Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjak sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13).

(2) Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke ravnatelj Agencije u ime Republike Hrvatske i podnositelj najpovoljnije ponude sklapaju Ugovor o zakupu sukladno članku 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13).

(3) Posebni uvjeti korištenja voda iz točke V. ovoga Javnog poziva sastavni su dio Ugovora o zakupu.

XIV.

Agencija će Odluku o izboru najpovoljnije ponude po ovom Javnom pozivu za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu objaviti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr.

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Poštovani,

U privitku Vam prosljeđujem službeni dopis vezano za izobrazbu o održivoj uporabi pesticida.

Prva edukacija biti će u Karlovcu 16-19. prosinca 2014. godine sa početkom u 11.00  sati., u dvorani Obrtničkog centra, Haulikova 14. Svi profesionalni korisnici moraju završiti izobrazbu do 26. studenog 2015. godine, a kako je riječ o velikom broju korisnika poželjno je da se što prije uključe u izobrazbu.

Edukacije ćemo intenzivno provoditi tijekom sljedeće godine kako bi što više korisnika u roku završili tečaj.

Molimo Vas da svojim aktivnim učešćem u informiranju poljoprivrednih proizvođača – korisnika pesticida  pomognete da postanu svjesni potrebe uključenja u izobrazbu kako bi  u roku ostvarili pravo na nabavu i primjenu  pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima. Naša je namjera približiti se korisnicima te ukoliko se ukaže interes u mogućnosti smo provoditi edukaciju u općinama i gradovima Karlovačke županije. Pozivam vas na suradnju i pomoć u iznalaženju prikladnog prostora za provođenje edukacije na vašem terenu.

Slobodno nas kontaktirajte za sva pitanja vezano uz održivu uporabu pesticida te Vas pozivamo da budete inicijatori za provođenje izobrazbe na vašem terenu.

Ispred Savjetodavne službe, Podružnice Karlovačke županije ovlašteno je 5 predavača koji čine županijski tim (Aleksandar Horvatić dipl.ing.agr.-viši koordinator za obrazovanje i osposobljavanje, Margita Budiselić-Kutle, dipl.ing.agr.-koordinator županijskog tima, dr.sc.Mirna Ceranić, Nikola Gržan, dipl.ing.agr., Srećko Kostelić, dipl.ing.agr. )

Zainteresirani korisnici mogu se javiti u Savjetodavnu službu, Podružnicu Karlovačke županije, Haulikova 14, Karlovac, tel. 047/600-731, 047/611-058                                                                                                                                                                                      Ili   Bernardina Frankopana 13, Ogulin  047/525-343                                                                                                                                                                                     Ili   Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj  047/777-447g

S poštovanjem,

Margita Budiselić-Kutle, dipl. ing.agr.

rukovoditeljica Podružnice Karlovačke županije

Savjetodavna služba , Haulikova 14, 47000 Karlovac,

Tel.: 047 600 731

Fax:  047 611 058

Mob:  091 4882 761

e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

www.savjetodavna.hr

PRAVILNIK O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

NN 32/10, 12.3.2010.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

746

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09) ministar poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sustav integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, način i uvjeti upisa u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, označavanje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda te druga pitanja važna za provođenje ovoga sustava.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda« (u daljnjem tekstu: integrirana proizvodnja) podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjerama.

2. »Integrirana zaštita bilja« je sustav zaštite bilja koji podrazumijeva primjenu bioloških, biotehničkih, kemijskih i fizikalnih mjera zaštite bilja, te ostalih agrotehničkih mjera pri čemu je uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održanje populacije štetnih organizama ispod razine gospodarske štete.

3. »Proizvođač u integriranoj proizvodnji« (u daljnjem tekstu: proizvođač) jest pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvode iz integrirane proizvodnje sukladno ovom Pravilniku i upisana je u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji.

4. »Proizvod iz integrirane proizvodnje« (u daljnjem tekstu: integrirani proizvod) jest svaki poljoprivredni proizvod proizveden i označen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama propisa o hrani.

II. TEHNOLOŠKE UPUTE ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU

Članak 3.

1) Tehnološke upute predstavljaju opis agrotehničkih postupaka u integriranoj proizvodnji.

2) Tehnološke upute u integriranoj proizvodnji izrađuju se za područje voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i ratarstva.

3) Tehnološke upute moraju biti usklađene s propisima o sredstvima za zaštitu bilja, propisima o očuvanju prirode, propisima o dobroj poljoprivrednoj praksi te propisanim zahtjevima kakvoće za pojedine poljoprivredne proizvode.

4) Proizvođač mora primjenjivati tehnološke upute za integriranu proizvodnju.

5) Proizvođač mora uključiti u integriranu proizvodnju sve površine poljoprivrednog zemljišta na kojima uzgaja istu kulturu.

Članak 4.

1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izrađuje tehnološke upute i objavljuje ih do 20. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

2) Tehnološke upute objavljuju se na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 5.

U integriranoj proizvodnji zabranjena je uporaba genetski modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.

III. UPISNIK PROIZVOĐAČA

Članak 6.

Integriranom proizvodnjom mogu se baviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) kojeg vodi Ministarstvo.

Članak 7.

1) Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača podnosi se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

2) Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

– da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– da je vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta za integriranu proizvodnju,

– da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje.

3) Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:

– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

– izvadak iz zemljišnjih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta.

4) Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.

Članak 8.

1) U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:

1. upisni broj proizvođača;

2. naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime vlasnika obrta ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, prebivalište (mjesto, ulica i broj);

3. matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

4. vrsta integrirane proizvodnje;

5. površina (ha);

6. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik proizvođača i rješenja o brisanju iz Upisnika proizvođača.

2) Promjene nastale u podacima iz stavka 1. točke 2., 4. i 5. ovoga članka proizvođač je dužan, uz dokaze, dostaviti Ministarstvu u roku od trideset dana od dana nastanka promjene.

Članak 9.

1) Ministarstvo će rješenjem brisati pravnu ili fizičku osobu iz Upisnika proizvođača na njegov zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

2) Popis pravnih i fizičkih osoba koje su na temelju pravomoćnog rješenja upisane u Upisnik ili brisane iz Upisnika, objavljuje se na web-stranicama Ministarstva.

IV. OZNAČAVANJE PROIZVODA IZ INTEGRIRANE PROIZVODNJE

Članak 10.

1) Proizvod iz integrirane proizvodnje pri stavljanju na tržište mora biti označen sukladno posebnom propisu o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i posebnim propisima o kakvoći za pojedine poljoprivredne proizvode.

2) Pored podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, proizvod iz integrirane proizvodnje se označava oznakom »integrirani proizvod«.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Članak 11.

1) Proizvođač je obvezan voditi evidenciju o integriranoj proizvodnji od početka proizvodnje do prodaje.

2) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan čuvati najmanje pet (5) godina.

3) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan na zahtjev nadležne inspekcije dati na uvid.

4) Obrazac evidencije o proizvodnji naveden je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

1) Proizvođač je dužan dostaviti Ministarstvu sažeto izvješće o površini, vrstama i količinama proizvoda iz integrirane proizvodnje proizvedenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

2) Izvješće se dostavlja najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

3) Obrazac izvješća o proizvodnji naveden je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/251

Urbroj: 525-12-1-0554/10-12

Zagreb, 1. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Prostor za upravnu pristojbu (državne biljege - 70 kuna)

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

OSNOVNI PODACI O PROIZVOĐAČU I POVRŠINAMA

Naziv proizvođača:

 

 

Adresa:

 

 

 

Naselje:

 

Poštanski broj:

 

Županija

 

 

 

Telefon:

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

MIBPG:

Poljoprivredne kulture u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji

Naziv

Povrće

Voćnjak

Vinograd

Oranice

Površina u ha

 

 

 

 

Status poljoprivrednog zemljišta/površina u ha

 

Vlastito

U posjedu

Ukupno

Povrtnjak ili vrt

 

 

 

Voćnjak

 

 

 

Vinograd

 

 

 

Oranice

 

 

 

Prilozi:

1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. Izvadak iz zemljišnjih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta

3. Izjava proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje

U

, dana

godina

Potpisom jamčim za točnost podataka

Potpis podnositelja zahtjeva:_____________________

PRIJAVA KULTURA/SORTI U INTEGRIRANOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

POVRĆARSTVO

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

RATARSTVO

ha

Vrsta/skupina bilja

ha

Vrsta

ha

Sorta

ha

Vrsta/skupina bilja

 

rajčica

 

jabuka

 

graševina

 

pšenica

 

krastavac

 

kruška

 

malvazija

 

kukuruz

 

paprika

 

šljiva

 

pinot sivi

 

ječam

 

krumpir

 

višnja

 

pinot crni

 

raž

 

luk

 

trešnja

 

traminac

 

zob

 

češnjak

 

kupina

 

Chardonnay

 

industrijsko bilje

 

mrkva

 

malina

 

sauvignon

 

mahunarke

 

salata

 

mandarina

 

merlot

 

tirticale

 

mahunarke

 

orah

 

plavac mali

 

suncokret

 

tikve

 

marelica

 

cabernet

 

soja

 

kupus

 

breskva

 

rajnski rizling

 

uljana repica

 

celer

 

maslina

 

škrlet

 

šećerna repa

 

špinat

 

jagoda

 

šipon

 

stočno
krmno bilje

 

ostalo

 

lijeska

 

ostalo

 

ljekovito i začinsko bilje

 

ostalo

 

ostalo

 

ostalo

 

ostalo


PRILOG 2.

Naziv proizvođača:

Adresa:

MIBPG

Redni broj u Upisniku proizvođača u integriranoj proizvodnji:

Oznaka parcele

 

Površina u ha

 

Kultura (šifra)

 

 

R. br.

Sorta

Bolest, štetnik

Korov

Mjere zaštite bilja

 

 

 

 

 

Kemijske mjere zaštite

Ostale mjere zaštite

 

 

 

 

Datum

Sredstvo za zaštitu bilja (trgovački naziv)

Količina SZB/ha

Aktivna tvar (naziv, kg)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrotehničke mjere

Gnojidba

Prinos kg/ha

Napomena

Obrada tla

Navodnjavanje (da/ne)

Ostale mjere

Naziv i vrsta gnojiva

Količina kg/ha

Datum analize tla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG 3.

Naziv proizvođača:

Adresa:

MIBPG:

Redni broj u Upisniku proizvođača u integriranoj proizvodnji:

 

R. br.

Kultura

Površina u ha

Prinos kg/ha

Napomena

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Članak 25 PRAVILNIKA O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI, POTPORAMA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, POTPORAMA ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POTPORAMA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

(PROČIŠĆENI TEKST NN 12/11, 54/11, 81/11, 129/11)

Integrirana poljoprivredna proizvodnja – povrće, oranice i višegodišnji nasadi

Članak 25.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu integrirane poljoprivredne proizvodnje – povrće, oranice, višegodišnji nasadi – na listu A i prijavljuje površine pod oranicama, povrćem i višegodišnjim nasadima na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za površine prijavljene u ARKOD sustav kao integrirane.

(2) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju je poljoprivredno gospodarstvo koje je u trenutku podnošenja Zahtjeva upisano u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji pri Ministarstvu.

(3) Korisnik potpore koji nije upisan u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, mora se upisati u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji najkasnije do 15. lipnja tekuće godine.

(4) »(4) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju ostvaruje pravo na potporu za one ARKOD parcele za koje vodi evidenciju o integriranoj proizvodnji na Obrascu navedenom u Prilogu 2. Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 32/10) i na kojima obavlja integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda sukladno navedenom Pravilniku i objavljenim tehnološkim uputama za 2010./2011. godinu.«

(5) Korisnik ne ostvaruje pravo na potporu za integriranu proizvodnju u 2011. godini za usjeve kultura zasijane 2010. godine na ARKOD parcelama koje su u 2011. godini prvi puta prijavljene kao integrirane.

»(6) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju dužan je najkasnije do 31. prosinca 2011. godine Regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti točnu vlastoručno potpisanu evidenciju iz stavka 4. ovoga članka, kojom potvrđuje da integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda obavlja sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i čiju presliku zadržava Regionalni ured Agencije za plaćanja.

(7) Poljoprivredni inspektor će provesti inspekcijski nadzor obavljanja integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda kod korisnika potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju sukladno propisima koji uređuju obavljanje integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.« 

(8) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju dužan je površine ARKOD parcela za koje je podnio zahtjev za potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini držati u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje najmanje još iduće četiri godine.

(9) U slučaju da Korisnik površine ARKOD parcele iz stavka 8. ovoga članka ne drži u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje još iduće četiri godine od podnošenja zahtjeva za potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini, dužan je na zahtjev Agencije za plaćanja vratiti sva sredstva potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju koja su mu isplaćena za te parcele po osnovi ostvarenog prava od 2011. godine, osim u slučaju više sile.

(10) Viša sila iz stavka 9. ovoga članka definirana je u članku 24. stavku 9. ovoga Pravilnika.

(11) U smislu ovoga Pravilnika višegodišnji nasadi su trajni nasadi definirani Zakonom.

 

 

 

 

ŠTO JE OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO?

ŠTO JE OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO?

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

 Poljoprivreda je  strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju Republike Hrvatske. Ona obuhvaća biljogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama Nacionalne klasifikacije djelatnosti: uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja.            

Prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine proizlazi da se 84% poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj nalazi u posjedu obiteljskih gospodarstava. Također je zanimljiva činjenica da prema podacima Državnog zavoda za statistiku dobivenih popisom poljoprivrede 2003. godine, u Republici Hrvatskoj postoji 449.896 poljoprivrednih gospodarstava, od čega su 448.532 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a 1.364 poslovnih subjekata koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom (pravne osobe i obrtnici).

 

I. DIO          

Što je poljoprivredno gospodarstvo i kako ono može djelovati?

Poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom. Poljoprivredno gospodarstvo može djelovati kao:

1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG)

2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

3. trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

4. druga pravna osoba          

Što se smatra obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom (OPG)?

Po zakonskoj definiciji OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva, a temelji se ili na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti ili smo na uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Treba imati na umu da je OPG namijenjeno obiteljskom poslovanju u poljoprivredi.          

Tko je poljoprivrednik?

Poljoprivrednik je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi poljoprivredom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi.          

Tko može biti nositelj OPG-a?

Nositelj OPG-a je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje. Status nositelja OPG-a neće mu smeta u njegovim pravima da pored prihoda od poljoprivrede primaju još i plaću ili mirovinu. Isto to vrijedi i za članove OPG-a. Nositelja OPG-a biraju članovi kućanstva          

Tko su članovi OPG-a?

Članovi se­ljačkog gospodarstva ili obiteljskog po­ljoprivrednog gospodarstva jesu puno­ljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, a bave se stalno ili povremeno radom na gospodarstvu. Što znači, da onaj član istog kućanstva koji se ne bavi čak ni povremeno radom na gospodarstvu, ne smatra se članom OPG-a.          


Koje su djelatnosti OPG-a?
Djelatnosi OPG-a mogu biti primarne, a to je bavljenje poljoprivredom i dopunske, a to su one djelatnosti koje su povezane s poljoprivredom, a glavni i jedini zadatak im je da omoguće bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a. S time da dohodak iz dopunske djelatnosti ne bi smio biti veći od dohotka ostvarenog od primarne poljoprivredne djelatnosti. Značaj dopunskih djelatnosti OPG-a krije se u mogućnosti koje one pružaju što bi moglo imati za posljedicu dodatno ostvarenje zaposlenosti i povećanje dohotka na OPG-ima.          

Postoji li nekakav registar ili upisnik u koji se upisuje OPG?

Da. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je nadležno za Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (u daljem tekstu: Upisnik), ali je poslove njegovog vođenja povjerio Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kad se govori o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, treba razlikovati dva odvojena upisnika, i to Upisnik se­ljačkih gospodarstava ili obite­ljskih po­ljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u po­ljoprivredi, za koja vrijede ista pravila upisa i brisanja upisa.          
Postoji li neko posebno vrijeme kad se može izvršiti upis u Upisnik?

Ne. Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik vrši se  tijekom cijele godine u uredima državne uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba.          

Gdje se upisuju poljoprivredna gospodarstva?
Po­ljoprivredna gospodarstva upisuju se u uredima državne uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba kojima pripadaju s obzirom na sjedište trgovačkog društva, zadruge ili obr­ta, odnosno prebivalište nosite­lja se­ljačkog gospodarstva ili obi­te­ljskog po­ljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obav­lja­nja po­ljoprivredne djelatnosti.          

Što se događa s podacima iz Upisnika?

Podaci o po­ljoprivrednim gospodarstvima uneseni u uredima državne uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba objedi­njavaju se u središ­njoj bazi podataka o po­ljoprivred­nim gospodarstvima u Ministarstvu po­ljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. A podaci iz baze podataka po­ljoprivrednih gospodarstava koriste se u provedbi mjera po­ljoprivredne politike te za potrebe vođe­nja statistike u Ministarstvu.  

          
Za koga je obvezan upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava?

Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava obvezan je za: 1. poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, 2. poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti registrirana u upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ili ustanove u poljoprivredi i 3. OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u.   Što znači, da onaj OPG koji se nije upisao u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neće moći niti tražiti (naravno ni ostvariti pravo na) državne poticaje, a neće moći ni svoje proizvode proizvedene na OPG-u prodavati, uopće.          

Tko provodi postupak upisa?

Postupak upisa u Upisnik i izdavanja rješenja o upisu ili rješenja o odbijanju upisa provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.   Nosite­lj po­ljoprivrednog gospodarstva podnosi uredu državne uprave u županijama odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba ispu­njeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik i uz to prilaže potrebnu propisanu dokumentaciju. Izgled zahtjeva i popis dokumentacije koja se zahtjevu prilaže navedeni su u Pravilniku o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“ broj 128/02, 122/03, 189/03, 2/05, 129/05, 152/05, 38/06, 27/08, 29/09). Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik plaća se upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna.          

Koliki je okvirni trošak registracije OPG-a?
Sveukupni trošak registracije OPG-a iznosi okvirno 400,00kn.          

Moraju li se voditi poslovne knjige upisom u Upisnik?

Upisom u Upisnik OPG-a ne postaje se obveznikom vođenja poslovnih knjiga.          

Tko izdaje iskaznicu OPG-a?

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje iskaznicu OPG-a nositelju i članovima OPG-a. Mora se imati na umu da su nositelj OPG-a i članovi OPG-a dužni kod sebe imati tu iskaznicu ili rješenje o upisu prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u te ih dati na uvid kad to od njih zatraži zakonom ovlaštena osoba (npr. poljoprivredni ili stočarski inspektor Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja).          

Što ako se ne predoči iskaznica?

Ako nositelj ili član OPG-a prilikom prodaje vlastitih proizvoda na tržištu inspektoru ne predoči na uvid Iskaznicu ili rješenje o upisu u Upisnik kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.          

Kad iskaznica OPG-a vrijedi?

Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu.          

Kad iskaznica OPG-a prestaje vrijediti?

Iskaznica prestaje vrijediti prestankom statusa nosite­lja ili člana se­ljačkog gospodarstva ili obite­ljskog po­ljoprivrednog gospodarstva. Te je nakon prestanka va­ljanosti iskaznice korisnik obvezan dostaviti iskaznicu na ponište­nje uredu.              

Što ako se iskaznica OPG-a izgubi ili samo ošteti?

U slučaju ošteće­nja ili gubitka iskaznice, ured državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba će izdati novu iskaznicu u roku od 15 dana od podnoše­nja zahtjeva te poništiti oštećenu.

RSS