NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE DRAGANIĆ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2020./2021.GODINU

OBRASCI ZA PRIJAVU STIPENDIJA

JAVNI NATJEČAJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Karlovačke županije.

Podatke o natječaju možete naći na sljedećem linku:

http://www.kazup.hr/upravni-odjeli-i-sluzbe/vijesti/59-prosvjeta/1000859-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-akademsku-godinu-2018-2019.html

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

            Grb Republike Hrvatske

   REPUBLIKA HRVATSKA

   KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         OPĆINA DRAGANIĆ

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODEL

 

KLASA: 112-02/17-01/01

URBROJ: 2133/08-03/1-17-7

Draganić, 04. travnja 2017.  godine

 

Na temelju članaka 24. stavak 5.   Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog  odjela Općine Draganić, donosi

 

O D L U K U

o poništenju javnog natječaja

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić na radno mjesto

referent/ica za računovodstvo, financije i proračun

 

I

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić na radno mjesto referent/ica za računovodstvo, financije i proračun,  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno  vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, KLASA: 112-02/17-01/01; URBROJ: 2133/08-03-17-01 koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 18/17 od 01. ožujka 2017. godine.

 

II

Ova Odluka o poništenju javnog natječaja objavit će se na web stranici  Općine Draganić i dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 

III

Protiv Odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 


                                                                         Pročelnica

                                                          Jedinstvenog upravnog odjela

                                                                     Dražena Lesić, dipl. iur.

 

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Upute i obavijesti kandidatima – Javni natječaj  za prijam u službu

          Sukladno članku 17. i  19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11), dana 01. ožujka 2017. godine, objavljen je u Narodnim Novinama broj 18/2017 Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić  na radnom  mjestu

- referent/ica za računovodstvo, financije i proračun - 1- jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja daje slijedeće:

 UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

1. Opis poslova radnog mjesta referent/ica za računovodstvo, financije i proračun

 

- razvrstava i kontira dnevne izvode po računima, izrađuje bruto bilance, knjiži knjigovodstvene dokumente, usklađuje analitiku sa sintetikom nastalih  i plaćenih obveza po dobavljačima, te brine o odlaganju i čuvanju financijske dokumentacije

- vrši plaćanja po ulaznim fakturama, te obavlja  poslove vezane uz obračun, isplatu i evidenciju plaća, naknada plaća i drugih primanja za sve zaposlene

- vrši obračun, isplatu i evidenciju naknada za rad vijećnika te njihovih radnih tijela

- usklađuje analitičke evidencije sa stanjem bilance glavne knjige,  izrađuje statističke i ostale izvještaje vezane za isplatu plaća i naknada plaća, naknada sa sjednica kao i svih drugih primanja, te brine o zakonskim rokovima dostave navedenih izvještaja prema nadležnim institucijama

- vodi knjige osn. sredstava i sitnog inventara po vrstama, namjeni vrijednostima i sl., knjigu nabave i knjigu imovine te knjiži promjene na osnovnim sredstvima i sitnom inventaru

- izraduje proračun Općine, izmjene i dopune proračuna, godišnji obračun te polugodišnje izvješće proračuna,  prati i analizira izvršenje prihoda i rashoda proračuna po vrstama i namjenama

- prati  zakonske propise u području  financijsko-računovodstvenog poslovanja, odredbe Zakona o proračunu, Pravilnika o financijskom izvješćivanju, propise vezano za obračun i isplatu plaća, naknada  i sl.

- vrši zaduženja po vrstama prihoda (rješenja, ugovori i sl.) te obračunava i izdaje fakture za utrošak vode, struje, najma poslovnog prostora i sl.

- dostavlja sve financijske,  statističke i ostale potrebne  izvještaje nadležnim institucijama

- odlaže knjigovodstvenu  dokumentaciju i isprave u skladu sa zakonskim propisima

- obavlja sve ostale financijsko računovodstvene poslove za potrebe Općine

- obavlja i sve druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika

 

2. Podaci o plaći:

Plaća je određena Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (“Glasnik Karlovačke županije” broj 14/16). Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen, a koji iznosi 1,90 i osnovice za izračun plaće utvrđene Odlukom o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 31/10), uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od:

 • pisanog testiranja

 • intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju

   

  Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen natječaj, temelje se na slijedećim propisima:

 1. Zakon o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15)

 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (NN RH 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 , 100/15 i 115/16)

 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN RH 124/14, 115/15 i 87/16)

 4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH 3/15, 93/15,  135/15 i 2/17)

 5. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN RH 26/10 i 120/13)

 6. Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16)

   

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

   

  4. Pravila i postupak testiranja:

  Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Navedena pisana provjera traje 30 minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

  - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

  - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

  - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

  Sa kandidatima će biti izvršena i kratka provjera poznavanja osnova rada na računalu.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo  neće bodovati.

  Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

  Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

  Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Draganić. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u službu u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                            OPĆINA DRAGANIĆ

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE DRAGANIĆ

KLASA: 112-02/17-01/01

URBROJ: 2133/08-03-17-01

 

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić  na radno  mjesto

referent/ica za računovodstvo, financije i proračun – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomske struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Draganić (www.draganic.hr) navest će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Draganic objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati obvezno prilažu:

– životopis

– preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice

– dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslik potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu)

– preslik isprave o stečenoj stručnoj spremi

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 15. zakona) ne starije od 6 mjeseci, izvornik

– preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu, ukoliko ga je kandidat položio

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim Novinama“,  na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, 47 201 Draganić, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel“.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom  natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o istom.

 

OPĆINA DRAGANIĆ

 

RSS