ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - PRISTUP INFORMACIJAMA

OSOBA ZA INFORMIRANJE OPĆINE DRAGANIĆ

Osoba za informiranje u Općini Draganić

DRAŽENA LESIĆ, dipl.iur. - Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela

tel. 047 715 136

fax. 047 715 376

e-mail: opcina-draganic@ka.t-com.hr

RSS