O B A V I J E S T I - OPĆENITO

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA KRUPNOG OTPADA

OPĆINA DRAGANIĆ

 

O  B  A  V   I  J  E  S  T

 

K R U P N I    

O T P A D

 

  odvoz krupnog otpada  iz naselja :

 

VRH, DRAGANIĆI, JAZVACI, BUDROVCI,

VRBANCI, BARKOVIĆI, KRIŽANČIĆI I FRANJETIĆI

 

27. TRAVANJ 2017.g.

 

 

 

 

  odvoz krupnog otpada  iz naselja :

 

LAZINA, DARIĆI, MRZLJAKI, ŽELJ.ST., GOLJAK, BENCETIĆI I  LUG

 

28. TRAVANJ 2017.g.

 

 

Napominjemo da u krupni otpad ne spadaju stari automobili, gume, školjke automobila, baterije, akumulatori, elektronička oprema i salonit ploče.

OPĆINA DRAGANIĆ

 

POZIV ZA PRIJEM POLAZNIKA NA STRUČNO USAVRŠAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DRAGANIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
      NAČELNIK OPĆINE

KLASA:112-03/15-01/02
URBROJ: 2133/08-02/1-15-3
Draganić,13.04. 2015.

 Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i Plana prijema za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić za 2015 godinu KLASA: KLASA:112-03/1501/01 od  21.01.2015. načelnik Općine Draganić, raspisuje

P O Z I V
Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad
                                bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu
                                 Općine Draganić


 u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:
- Administrativni tajnik i knjigovođa komunalne naknade, SSS
1.  Izvršitelj upravne ili ekonomske struke 
- Referent za komunalne poslove i komunalni redar, SSS
1 izvršitelj tehničke, upravne ili ekonomske struke
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2.stavka 1. točke 1.  Zakona o poticanju zapošljavanja  (NN br. 57/12 i 120/12  ) te na njih ne smiju  postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:
- životopis
- presliku osobne iskaznice
- presliku svjedodžbe , uvjerenja o stručnoj spremi
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,  ne stariji od 6 mjeseci
Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu na više radnih mjesta , trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni višestruke priloge.
 Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“
 Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
 Javni poziv bit će objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na Web stranici Općine Draganić.

                 OPĆINSKI NAČELNIK 
                  Mr. Stjepan Bencetić, dr.vet.med.

   
Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba Karlovac
2. Pismohrana
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET MLADIH OPĆINE DRAGANIĆ

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o Savjetu mladih Općine Draganić („Glasnik Općine Draganić„ br. 9/2014) dana 26. siječnja 2015. godine, Općina Draganić, o b j a v l j u j e

 

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata

za članove Savjeta mladih Općine Draganić i njihovih zamjenika

 

Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Općina Draganić i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Draganić koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici.

 

Savjet mladih Općine Draganić broji 7 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine. U Savjet mladih Općine Draganić mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Draganić, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Draganić i njihovih zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Draganić i njihovih zamjenika podnose se pismeno sa slijedećim podacima:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja

- ime i prezime, datum i godinu rođenja te adresu prebivališta ili boravišta kandidata

- obrazloženje kandidature

- životopis kandidata

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.   Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

POSTUPAK IZBORA

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanje  Općinskog vijeća Općine Draganić  obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja listu kandidata koji ispunjavaju uvjete. Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga. Lista kandidata objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Općine Draganić.

Općinsko  vijeće  je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku od 60 dana od dana objave liste kandidata.

 

Općinsko vijeće Općine Draganić bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća. Rezultati glasovanja objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Draganić.

 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Draganić i njihove zamjenike dostavljaju se

najkasnije do 10. veljače 2015. godine na adresu:

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Draganići 10

47201 Draganić

s naznakom:

"Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Draganić i njihovih zamjenika"

NE OTVARATI

JAVNA RASPRAVA - II IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE DRAGANIĆ

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

     OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:      350-01/14-01/04

UR. BROJ:  2133/08-02/04-14-7

Draganić, 30. prosinac 2014. g.                        

                                                                                                                                                         

            Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Draganić (KLASA:350-01/14-01/04,URBROJ:2133/08-02/04-14-7) nositelj izrade, Općina Draganić objavljuje

 

J A V N U  R A S P R A V U

o prijedlogu II. izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Draganić

 

I.

            Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić, utvrđenog Zaključkom načelnika od 30. prosinca 2014.g.

 

II.

            Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić provest će se organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić bit će izložen u prostorijama Općine Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić.

           

III.

Javni uvid trajati će 9 dana, od 07. siječnja do 15. siječnja 2015.g., radnim danom od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama općine.

 

IV.

Javno izlaganje o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić održati će se u ponedjeljak, 12. siječnja  2015. g. s početkom u 17,00 sati u prostorijama općine.

V.

            Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani, udruge, vlasnici nekretnina te sve fizičke i pravne osobe mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Draganić pisanim putem na adresu Općine Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić, ili ih upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga najkasnije do 16. siječnja 2015.g.

 

VII.

            Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen ovim zaključkom obrađuje odgovorni voditelj i sastavlja Izvješće o javnoj raspravi.

 

 

 

                                                                                            Općinski načelnik

 

                                                                                  Mr. Stjepan Bencetić, dr.vet.med.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

       OPĆINA DRAGANIĆ

   OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:   363-01/14-01/40

URBROJ: 2133/08-03/01-14-2

Draganić,  06.11.2014. godine

 

          Na temelju Odluke Općinskog načelnika , a sukladno  Članku 15. stavku 3.    Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN broj   36/95,  70/97,128/99,57/00,129/00,  59/01,26/03,82/04,110/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13)

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE

PONUDA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

U SEZONI ZIMA  2014./2015. godine

 

1.  Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda

 

a)  za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i javnim površinama na području Općine Draganić i to    po mjesnim odborima u ukupnoj dužini od cca 50 km, u sezoni zima 2014./2015. godine.

 

    - Mjesni odbor LAZINA – u ukupnoj dužini od cca 10,00 km

    - Mjesni odbor DRAGANIĆI -u ukupnoj dužini od cca 12,50 km

    - Mjesni odbor BUDROVCCI -u ukupnoj dužini od cca 12,50 km

    - Mjesni odbor MRZLJAKI-GOLJAK -u ukupnoj dužini od cca 14,50 km

 

   Ponuditelji se mogu  javiti za čišćenje pojedinačno za jedan ili više mjesnih odbora ili za područje     cijele Općine Draganić.

 

b) za čišćenje nogostupa uz državnu cestu D1, i Županijsku cestu ŽC 3151 u ukupnoj dužini cca 8 km.

 

2.  Pravo sudjelovanja u podnošenju ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje

  djelatnosti  koje su predmet ovog javnog poziva.

 

3.  Ponude moraju sadržavati:

 • naziv i adresu ponuditelja, broj telefona, broj telefaksa, MB, OIB.

 • izvod iz sudskog ili obrtnog registra, Potvrda o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  (ne starija od 30 dana, računajući od dana objave javnog poziva)

 • potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima (ne stariju od 30 dana, računajući od dana objave javnog poziva)

 • BON 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva)

 • izjavu o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja, ovjerenu kod javnog bilježnika (ne stariju od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva)

 • ispunjeni i ovjereni ponudbeni troškovnik prema Uvjetima za čišćenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i nogostupa na području Općine Draganić u zimskoj sezoni 2014/2015. godine.

 • reference o ranije obavljenim radovima iste vrste

 • popis raspoložive mehanizacije i kadrova za operativnu izvedbu radova

   

  4.  Ponude sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom      ''ponuda za čišćenje snijega'' – NE OTVARAJ na adresu Općina Draganić,  Draganići 10,

   47 201   Draganić.

   Rok za dostavu ponuda je 17.11.2014. godine  do 12,00 sati

        Javno otvaranje ponuda biti će u Općini Draganić u ponedjeljak, 17.11 2014. godine u 12.00 sati.

     Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili prijave podnesene protivno uvjetima javnog poziva neće se 

     razmatrati. Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri. Razmotrit će 

     se isključivo prijave koje su prispjele do navedenog roka.

   

 1. Ponudbena dokumentacija kao i sve  informacije u svezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Općini Draganić, svakim radnim danom u vremenu između 7.00 do  15.00 sati, ili na telefon 047/ 715 -136.

   

 2. Prvenstveni kriteriji pri odabiru ponuda biti će najniža jedinična cijena stavki ponudbenog troškovnika, te bolja tehnička opremljenost i kadrovska ekipiranost ponuditelja, a koja  zadovoljava operativne potrebe naručitelja. 

   

  7.   O odabiru najpovoljnije ponude svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od osam dana od dana  

       donošenja odluke o istom.

   

   

   

                                                                                             NAČELNIK OPĆINE DRAGANIĆ

   

                                                                                          Mr. Stjepan Bencetić,dr.vet.med.  v.r.

OBAVIJEST O UPISIMA U NOGOMETNI KLUB DRAGANIĆ

                                         RASPORED UPISA U NOGOMETNI KLUB DRAGANIĆ

Upisi će se vršiti za dobne kategorije:       DJEČACI              8-15 godina

                                                                          DJEVOJČICE       9-16 godina

 

Upisi će se održati tijekom SIJEČNJA i VELJAČE 2014. godine (utorkom i petkom)

 u sportskoj dvorani naše škole.

Termini upisa:           Utorak                        18.30h – 20.00h

                                     Petak                          17.30h – 19.00h

 

Nadamo se i veselimo vašem što većem odazivu!

Sportski pozdrav od NK Draganić.

Kontakt broj: 098 1816 895

 

Trener:                                                                                                         Predsjednik kluba:

Zrinko Bahorić                                                                                              Marijan BrozovićDraganić, 07.01.2014.


 

                    Grb Republike Hrvatske

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

    OPĆINA DRAGANIĆ

  OPĆINSKI NAČELNIK

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.t-com.hr                                                        

 

KLASA:        350-01/12-01/05

UR. BROJ:    2133/08-02-13-21

 

Draganić,    15. svibanj 2013.g.

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 47. Statuta Općine Draganić (Glasnik Karlovačke županije 18/13) Općinski načelnik objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Poduzetničke zone Draganić 1“

 

Članak 1.

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Poduzetničke zone Draganić 1“  (u daljnjem tekstu UPU) održat će se od 24.05.2013. do 20.06.2013.

 

Članak 2.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog UPU bit će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Draganić, Draganići 10, radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 sati.

 

Članak 3.

Javno izlaganje održat će se 27.05.2013. godine u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 16:00 sati.

 

Članak 4.

Posebna obavijest o javnoj raspravi poslat će se tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu UPU-a iz područja svog djelokruga, te ostalim osobama određenim Odlukom o izradi UPU-a.

 

Članak 5.

Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja na prijedlog UPU moći će se:

-        upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi prijedlog UPU (u vrijeme trajanja javnog uvida); ili

-        dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, ili

-        dostaviti pisarnicu Općine Draganić, Draganići 10 (u vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili

putem pošte.

 

Članak 6.

Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja koje će biti nečitko napisana bez imena, prezimena, adrese i potpisa podnositelja, te dana drugačije od načina opisanog članka 6. ovog Zaključka neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Članak 7.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasilu „Glasnik Karlovačke županije“.

 

 

                   Općinski načelnik,

zamjenica općinskog načelnika koja

obnaša dužnost općinskog načelnika

 

                              Barica Turk

OPĆINA DRAGANIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KOMUNALNI REFERENT

Draganići,  OŽUJAK  2012.g.

SLIJEDOM ODLUKE  O  UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA PASA I MAČAKA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ (Glasnik KŽ 19/2000)  DAJEM SLIJEDEĆU

O B A V I J E S T

V L A S N I C I M A    P A S A

            VLASNICI I DRŽATELJI PASA NA PODRUČJU NAŠE OPĆINE  DUŽNI SU  PSE DRŽATI NA VEZU ILI U OGRAĐENOM PROSTORU, KAKO NEBI  SLOBODNO ŠETALI CESTAMA  I  JAVNIM POVRŠINAMA, UGROŽAVALI ŽIVOTE I ZDRAVLJE PROLAZNIKA, TE UNIŠTAVALI RASLINJE I NASADE.

            PSE KOJI SE NAĐU BEZ VEZA  I NADZORA VLASNIKA IZVAN STANA ILI DVORIŠTA, ODNOSNO NA OTVORENOM PROSTORU ZBRINUT ĆE OVLAŠTENA USTANOVA, A TROŠKOVE HVATANJA, HRANIDBENE DANE, TE EVENTUALNO EUTANAZIRANJE  PSA SNOSIT ĆE U CIJELOSTI VLASNIK PSA.

           VJERUJEMO DA ĆE SE SVI VLASNICI  I  DRŽATELJI PASA PRIDRŽAVATI  PRAVILA IZ OVE OBAVIJESTI, TE TIME PRIDONIJETI SIGURNIJEM  I  ZDRAVIJEM ŽIVOTU MJEŠTANA, PRVENSTVENO ŠKOLSKE DJECE I STARIJIH OSOBA – PJEŠAKA KOJI SU DO SADA, ZBOG SLOBODNOG I NEOGRANIČENOG KRETANJA PASA BEZ VEZA I NADZORA BILI  VEOMA UGROŽENI.

 

                                                                      OPĆINA DRAGANIĆ

RSS